Classisvergadering 21 februari 2023: de eerste Classis Dichterbij!

Luchtfoto van de Vredehorstkerk in Hoogeveen, locatie van de classisvergadering

Snel naar:

Diaconaal Platform Hoogeveen
Cursus (nieuwe) ambtsdragers: pilotproject
Nieuws
Rondje ringen en gemeenten
Volgende vergadering

Bij de eerste ‘Classis dichterbij’, waarbij de classisvergadering elke keer een andere ring bezoekt, waren 26 gasten fysiek of digitaal aanwezig! Helaas werd het quorum (verplichte aantal) van 15 aanwezige classisafgevaardigden niet behaald, omdat er maar 10 afgevaardigden aanwezig waren. Daarom konden geen rechtsgeldige besluiten worden genomen.

De bijeenkomst in de Vredehorstkerk van Hoogeveen begon met een Avondgebed door ds. Jan Hermes, predikant PG Schoonebeek. Daarna kwamen twee thema’s uit de regio ter sprake: het Diaconaal Platform Hoogeveen en de cursus ambtstoerusting.

Diaconaal Platform Hoogeveen

Voorzitter Wiebe te Velde en secretaris Gijs Pullen vertellen over de diaconale samenwerking in Hoogeveen. Het doel van het diaconaal platform, dat sinds 2013 bestaat, is: er zijn voor de arme kant van Hoogeveen en de buitengebieden. Vanaf de oprichting heeft een vertegenwoordiger van de WMO-raad [WMO=Wet Maatschappelijke Ondersteuning, van de overheid] langere tijd deel uitgemaakt van het platform; dat is nu niet meer het geval. De eerste activiteit was het opzetten van een ontmoetingshuis. Het platform wil gesprekspartner zijn van de burgerlijke gemeente Hoogeveen en wil samenwerken met maatschappelijke instellingen.

De burgerlijk gemeente ziet het Platform als een verlengstuk voor zaken waar zij tegen aanlopen die de gemeente zelf niet kan organiseren, zoals de inrichting van opvanglocaties. Vragen komen ook uit andere hoek: de Voedselbank heeft bijvoorbeeld de kerken gevraagd om ieder een supermarkt te adopteren om daar een inzamelingsactie voor de Voedselbank te houden.

Wat de financiering betreft: De zeven deelnemende kerken dragen de vaste kosten van het Platform. Daarnaast is er een noodfonds dat gevoed wordt door collectes in de lokale kerken. Voor de verschillende activiteiten is de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk. Het zijn vaak de ouderen die het vrijwilligerswerk doen.

Vraag: hoe kom je achter de problematiek en hoe bereik je de mensen die hulp nodig hebben? Dat blijft altijd lastig, maar het kan al door bijvoorbeeld een warme huiskamer aan te bieden of contact te zoeken met de Voedselbank. Het Diaconaal Platform Hoogeveen is graag bereid om hierover met belangstellende diaconieën in gesprek te gaan. Zie voor meer informatie hun website diaconaalplatformhoogeveen.nl.

Cursus (nieuwe) ambtsdragers: pilotproject

Ds. Marianne Paas vertelt over een waardevol nieuw project: een cursus toerusting voor ambtsdragers. Omdat het soms best onduidelijk is welke verantwoordelijkheid je op je neemt als je ambtsdrager wordt.

In de werkgemeenschap Hoogeveen viel het op dat gemeenteleden werden gevraagd voor een klus. Wat minder duidelijk was, is dat je als ambtsdrager ook lid van de kerkenraad wordt en dus deel gaat uitmaken van het bestuur van de kerkelijke gemeente. Die verantwoordelijkheid wordt soms als lastig en spannend ervaren. Daarom besloot een kleine groep, bestaande uit ds. Wouter Bakker, ds. Jacoline Batenburg en ds. Marianne Paas, een pilot-cursus op te zetten. De cursus gaat over dat deel van het ambt dat je op je hebt genomen. In drie bijeenkomsten wordt stilgestaan bij een aantal wezenlijke aspecten van het ambt in de kerk, zodat je je (nog) beter toegerust gaat weten.

Doel van de cursus is ambtsdragers toerusten tot het bewust(er) lid zijn van de kerkenraad. De thema’s van de cursus zijn gefilterd uit de vragen waar je ja op zegt op het moment dat je wordt bevestigd: roeping (persoonlijk en van de gemeente); liefde voor de gemeente, wat betekent dat eigenlijk? vertrouwelijkheid, geheimhouding, veiligheid, communicatie in de gemeente, leiding geven en leiding ontvangen, en zinvol (en effectief) vergaderen.

Iemand schrijft in een schrift op een bureau, waar ook een tablet op ligt

De overweging om de cursus regionaal aan te bieden is omdat we van elkaar kunnen leren en anderen ontmoeten die voor dezelfde uitdaging staan, luisteren naar elkaars ervaringen en vragen. We maken immers deel uit van een groter geheel. Er is een goede relatie met het aanbod van het landelijk dienstencentrum die meer specifieke cursussen voor diaken, ouderling, kerkrentmeester online organiseert: deze regionale cursus is daarop een goede aanvulling.

De cursus wordt gegeven door de verschillende voorgangers uit de ring. De opzet van de cursus is drie avonden van 2,5 uur met kleine huiswerkopdrachten tussendoor, op verschillende locaties, met diverse docenten, een cursusmap voor de deelnemers en een docentenhandleiding. De response was met 45 aanmeldingen boven verwachting. De cursus is geëvalueerd: de uitkomst was uiterst positief. De cursus zou ook heel goed in een andere werkgemeenschap ingebracht kunnen worden. De deelnemers is gevraagd om € 10,- bij te dragen. De gemeentes van de drie locaties hebben hun zaal ter beschikking gesteld; koffie/thee werd in de meeste gevallen in rekening gebracht. De classis is gevraagd om de pilot te sponsoren omdat de cursus voorziet in een behoefte.

Er ligt een aanbod aan de ringen/werkgemeenschappen in de classis voor om zo’n cursus voor (nieuwe) ambtsdragers te organiseren. Het materiaal is beschikbaar, maak er gebruik van. De lokale werkgemeenschap zou dit op kunnen pakken. Ondersteuning is indien gewenst mogelijk door ds. Marianne Paas (e-mail: mpaas@aanzet-begeleiding.nl).

Nieuws

Herbenoeming classispredikant

De CV heeft unaniem ingestemd met de herbenoeming van ds. Jan Hommes als classispredikant. De beroepsbrief wordt door de scriba en de voorzitter ondertekend. De voorzitter overhandigt vervolgens onder applaus de beroepsbrief aan ds. Jan Hommes.

Vacatures

Afgevaardigde ds. Marijn Krooneman, predikant HG Noordhorn-Saaksum, heeft een beroep aangenomen naar GK Urk. Door zijn vertrek uit de classis ontstaat een vacature in de afvaardiging naar de Classicale Vergadering en naar de Generale Synode. De kerkenraden in onze classis zijn uitgenodigd om namen voor te dragen voor afvaardiging naar de Generale Synode. De kerkenraden en de werkgemeenschappen in de ring Westerkwartier worden uitgenodigd om namen voor te dragen voor opvolging van ds. Marijn Krooneman als afgevaardigde naar de CV.

Ds. Bernadette de Groot vertrekt uit HG Zweeloo en verlaat de classis. De kerkenraden en de werkgemeenschap in de ring Emmen worden uitgenodigd om namen voor te dragen voor opvolging van ds. Bernadette de Groot.

Begeleidingscommissie geestelijk verzorgers

Aan onze classis zijn enkele geestelijk verzorgers verbonden. De classis moet formeel een begeleidingscommissie vormen die deze geestelijk verzorgers eenmaal per jaar ontmoet. Dat zou een taak van de Classicale Vergadering moeten zijn met afgevaardigden vanuit CV met eventueel iemand vanuit het Breed Moderamen. De voorzitter vraagt aan de afgevaardigden om zich beschikbaar te stellen voor zo’n commissie. Ook ambtsdragers worden uitgenodigd om zich op te geven. De verwachting is dat in de komende jaren het aantal geestelijk verzorgers met kerkelijke zending gaat toenemen.

Mededelingen synode

Mevrouw Heleen Vrijhof doet verslag van de synodevergadering van 11 februari jl.: Er is uitvoerig gesproken over de problemen die de lokale kerken naar voren brengen die heel duidelijk beschreven staan in de vierjaarlijkse rapportage van de classes. Deze rapportage werd ervaren als uiting van veel noodkreten. Ook de rapporten van de classis Gelderland-Zuidoost ‘Als het ambt niet meer vervuld kan worden…’ en het rapport van de Lutherse synode ‘Duurzaam kerkzijn’ kwamen uitgebreid aan de orde. In de synode is afgesproken dat de classes een brief krijgen als reactie op de vierjaarlijkse rapportage. Vanuit de synode is ook aangedrongen op het erkennen van de urgentie die daaruit spreekt. Verder is aandacht besteed aan het project ‘thuisgevers’, waarbij kerken huisvesting bieden aan statushouders. Ook is veel tijd besteed aan de voortgang van het ambtstraject: positionering van de kerkelijk werkers in onze kerk in relatie tot het ambt dat zij hebben. Ter discussie en overdenking staat nog het onderzoek naar een vierde ambt voor de kerkelijk werkers. Tenslotte kregen de synodeleden een korte terugkoppeling rond het project ‘Seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties’.

Rondje ringen en gemeenten

  • Anke van Vuuren, ring Zuidwest-Drenthe: Op de laatste ringbijeenkomst kwamen 30 mensen. Twee onderwerpen stonden op de agenda, o.a. de aanstelling van een vertrouwenspersoon. Daar is uitgebreid over gediscussieerd. Het voorstel om dat aan de classis of aan de ring te koppelen is afgewezen omdat de afstand als te hoge drempel kan worden ervaren. Het cluster RIJKeR van vier gemeentes binnen de ring heeft ervoor gekozen om op zoek te gaan naar een vertrouwenspersoon binnen haar cluster. Ook is besproken dat het iemand moet zijn die niet aan de kerkelijke gemeente zelf is verbonden.
  • Kees van Eerten, voorzitter PKN Pesse: Wij hebben ook met elkaar gesproken over veilige kerk. Het vinden van een vertrouwenspersoon is toch lastig. Er ligt nu een voorstel voor om dit in de ring op te lossen. PKN Pesse zal hierover binnenkort de kerkenraden in de ring Hoogeveen aanschrijven en uitnodigen voor een gezamenlijk gesprek.
  • Martin Weismann, wijkgemeente Centrum Hoogeveen, doet verslag van het IZB Focustraject dat een halfjaar geleden is opgestart. Het project is allereerst gericht op toerusting van eigen gemeenteleden. Er lopen nu zeven huiskringen van acht/negen gemeenteleden. Het gaat steeds meer leven in de gemeente, ook jongeren doen actief mee. Het geeft samenhorigheid door met elkaar te spreken over het geloof.

Volgende vergadering

De volgende classisvergadering is op 16 mei in de provincie Groningen. Meer informatie over de locatie en het programma vindt u binnenkort op deze website.

Scroll naar boven