Colleges, commissies & werkgroepen van de classis

De classis heeft verschillende organen die u of uw gemeente kunnen helpen. Hier vindt u de juiste plek om uw vraag te stellen.

U zoekt…

… controle en advies bij alles wat gaat over de vermogens van gemeenten, diaconieën en de classis.

Behandeling Beheerszaken

Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) ziet toe op alles wat gaat over vermogens (financiën en kerkelijk eigendom) en controleert daartoe de begrotingen en jaarrekeningen van plaatselijke gemeenten en diaconieën en van de classicale vergadering.

… een bemiddelaar bij moeilijkheden in en tussen ambtelijke vergaderingen in uw gemeente.

→ Visitatie

Zijn er moeilijkheden tussen ambtelijke vergaderingen of ambtsdragers in uw gemeente? Hebt u hierin bemiddeling of advies nodig? Het Classicaal College voor de Visitatie (CCV) kan helpen.

… een bemiddelaar in een geschil tussen gemeenteleden en kerkenraad of een ander kerkelijk orgaan.

→ Bezwaren en Geschillen

Bent u het niet eens met een besluit van de kerkenraad of classis? En komen de partijen er onderling niet uit? Dan kunt u een bezwaar indienen of bemiddeling vragen bij het Classicaal College voor Bezwaren en Geschillen (CCBG).

… hulp omdat een ambtsdrager in uw gemeente zijn of haar positie misbruikt of eigenlijk het werk niet kan uitoefenen.

→ Opzicht

Zijn er ernstige bezwaren tegen de manier waarop een ambtsdrager zijn of haar taken vervult of dat nalaat? Het Classicaal College voor Opzicht (CCO) kan helpen met pastoraat en indien nodig maatregelen.

… advies en inspiratie bij het bepalen van diaconale doelen.

→ Classicaal Diaconaal Fonds

Het CDF adviseert over en attendeert op door derden aangevraagde diaconale subsidies. Jaarlijks stelt het een projectlijst op van organisaties die voor plaatselijke diaconale subsidie in aanmerking komen.

… informatie over de financiële administratie van de Classis Groningen-Drenthe

→ Financiële commissie

Deze commissie stelt jaarlijks de begroting (vóór 15 december van het vorige jaar) en jaarrekening (vóór 15 juni van het volgende jaar) van de classis op. Dat is bepaald in het Huishoudelijk reglement van de classis

Voorzitter van de financiële commissie: Wim Wisman, contact: e-mail: voorzitter-fc@classisgroningendrenthe.nl

… informatie over subsidies uit het regionaal fonds van de Classis Groningen-Drenthe

→ Commissie Ondersteuning Plaatselijke en Regionale Activiteiten

COPRA is een werkgroep van de classis. Verzoeken om subsidies aan de classis kunnen worden gedaan als het project binnen het gebied Groningen en/of Drenthe wordt uitgevoerd of een regionale uitstraling heeft. Aanvragen voor subsidies kunnen worden ingediend bij COPRA door een mail te zenden aan copra@classisgroningendrenthe.nl. In de procedure zijn de criteria beschreven (download hier).

… informatie en inspiratie over Kerk en Israël: lezingen, overdenkingen, artikelen en meer.

→ Classicale Werkgroep Kerk en Israël

De werkgroep Kerk en Israël van Classis Groningen-Drenthe werkt samen met de werkgroep van Classis Overijssel-Flevoland. Meer informatie: www.kerkenisraelnoord.nl

… informatie over ziekenhuispastoraat in het UMCG

→ Classicale Werkgroep Ziekenpastoraat Groningen

Deze werkgroep geeft binnen en buiten de kerk bekendheid aan het werk van de geestelijke verzorging in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Ze is ook een brug tussen de pastores van het Ziekenpastoraat en de protestantse gemeenten in de classis Groningen-Drenthe. Daarnaast doet de werkgroep fondsenwerving voor dit werk. Meer informatie: www.ziekenpastoraatumcg.nl

Scroll naar boven