Over de classis

De leiding over de gemeenten is in onze Protestantse Kerk toevertrouwd aan kerkenraden. In de Classis Groningen-Drenthe zijn ca. 206 gemeenten.

De classis, dat zijn alle gemeenten uit een bepaald gebied samen. De Classis Groningen-Drenthe is een van de elf classes van de Protestante Kerk in Nederland (PKN). De classicale vergadering geeft leiding aan het leven en werk van de classis. Ze geeft daarin gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar en voor de gehele kerk, en daarbij ook aan de verantwoordelijkheid van de kerk voor de gemeenten.

In de classisvergadering zitten ambtsdragers die rechtstreeks verkozen zijn door alle kerkenraden in Groningen en Drenthe, dus predikanten, ouderlingen en diakenen die verspreid over de twee provincies wonen. In 2018 is de Classis Groningen-Drenthe ontstaan door het samenvoegen van de negen voormalige classes (het meervoud van classis). In onze classis hoort ook een lid namens de Evangelisch Lutherse Gemeenten.

De classes zorgen ervoor dat niet elke gemeente zichzelf hoeft zien te redden. Er komt namelijk veel kijken bij het gemeenteleven. Binnen de classes geven gemeenten elkaar de hand en worden bijvoorbeeld bestuurlijke kwesties eenvoudiger gemaakt. Tegelijk wil de classis ook inspireren en verbinden, om zo samen in Christus te groeien: in geloof, hoop en liefde.

Wat doet de classis

De classis geeft hulp en advies aan plaatselijke gemeenten en bevordert de ontmoeting. Als er moeilijkheden zijn binnen de gemeente kan de classis bemiddelen. Ook heeft de classis een brede blik. Een onoverkomelijk probleem is misschien ergens anders al creatief opgelost! Tot slot brengt de classis bij de landelijke synode van de PKN onder de aandacht wat er leeft in de regio’s.

In de classicale vergadering komen afgevaardigden uit het hele gebied driemaal per jaar bijeen. Hier wordt het algemene beleid besproken. Een moderamen, bestaande uit de classispredikant, de preses (voorzitter) en de scriba (secretaris) bereidt de bijeenkomsten voor, doet er verslag van naar de kerkenraden en voert de genomen besluiten uit. Het moderamen van Classis Groningen-Drenthe bestaat uit ds. Ellen Peersmann, dhr. Henk van Dijk (ouderling-kerkrentmeester) en mw. Leny de Zeeuw (ouderling). Voor de dagelijkse leiding van de classis wordt het moderamen uitgebreid met nog vier leden: het ‘breed moderamen’. Het breed moderamen coördineert met jaarlijks acht bijeenkomsten de werkzaamheden van de classis (bijvoorbeeld van de colleges en commissies), volgt het werk van de classispredikant en brengt predikanten bij elkaar in werkgemeenschappen.

Waarvoor kunt u terecht bij de classis?

Als gemeente, ambtsdrager of gemeentelid kunt u terecht bij de classis voor advies en bemiddeling. Met wie u contact opneemt hangt af van wat voor hulp u zoekt. Hier staat een overzicht van de colleges en commissies die onder de classis vallen. Zo vindt u snel waar u uw vraag kunt stellen.

Geschiedenis van de classis

Al vanaf de Reformatie wordt het woord ‘classis’ gebruikt voor een bijeenkomst van gemeenten. Het woord stamt af van het Griekse woord kalein, dat roepen of bijeenroepen betekent. Calvinistische kerken in Nederland hebben verschillende vormen van classicale vergadering gekend vanaf het Synode van Emden in 1571. Bij het samengaan van de hervormde, gereformeerde, evangelisch-lutherse en Waalse gemeenten tot de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 kreeg het nieuwe kerkgenootschap 74 classes die in kleine regio’s met elkaar samenwerkten. Vanaf 2018 zijn dat elf grotere, huidige regio’s. De oude, kleinere classes vallen bijna samen met de huidige ringen: plaatselijke verbanden waarin gemeenten elkaar als ‘buren’ kunnen ontmoeten, inspireren en helpen.

Samenstelling van de classicale vergadering Groningen-Drenthe

Het Breed Moderamen van de classis

 

Vanuit de ring Groningen

Dhr. Henk A. van Dijk, ouderling–kerkrentmeester
Ds. Arie Bruin (Hoogkerk), predikant
Dhr. Kor Keegstra, ouderling-kerkrentmeester

Vanuit de ring Noordoost-Groningen

Vacature, diaken
Vacature, ouderling-kerkrentmeester
Ds. Raymond Poede (Wittewierum), predikant

Vanuit de ring Oost-Groningen

Dhr. Hans van de Meent, ouderling-kerkrentmeester
Dhr. Leon J. Wijnands, diaken
Vacature, predikant

Vanuit de ring Westerkwartier

Vacature, predikant
Vacature, ouderling
Vacature, ouderling-kerkrentmeester

Vanuit de ring Winsum

Mw. Ytje Rosier-Hoogkamp, diaken
Dhr. Jan Roorda, ouderling
Ds. Mattin H. Langenburg (Middelstum), predikant

Vanuit de ring Assen

Ds. Sybrand van Dijk (Roden), predikant
Mw. Rieny Kortlang-de Vries, diaken
Dhr. Harrie Dijkstra, ouderling

Vanuit de ring Emmen

Mw. Inge Huisman-van der Welle
Dhr. Dirk de Jong, ouderling-kerkrentmeester
Vacature, predikant

Vanuit de ring Hoogeveen

Ds. Diete Kits, predikant
Dhr. Martin Weismann, ouderling
Vacature, diaken

Vanuit de ring Zuidwest-Drenthe

Mw. Anke van Vuuren, ouderling
Ds. Mark de Jager, predikant
Dhr. Pieter Steen, diaken

Namens de Evangelisch Lutherse gemeenten

Dhr. Kees de Graaf (Groningen)

Adviseurs

Ds. Marja de Jager, voorzitter Classicaal College voor de Visitatie
Dhr. Johan Scholtanus, voorzitter Classicale College voor Behandeling Beheerszaken
Dhr. Wim Wisman, voorzitter Financiële Commissie

Afgevaardigden naar de generale synode

Dhr. Aaldert Renting, ouderling
Dhr. Sjaak de Koning, ouderling-kerkrentmeester
Mw. Heleen Vrijhof, ouderling
Dhr. Henk Lenting, diaken
Dhr. Kor Keegstra, ouderling-kerkrentmeester

Het breed moderamen bestaat uit
de moderamenleden aangevuld met
Dhr. Hans van de Meent, ouderling–kerkrentmeester
Ds. Raymond Poede, predikant
Mw. Inge Huisman-van der Welle, diaken
Ds. Diete Kits, predikant
Het moderamen bestaat uit

Dhr. Henk A. van Dijk
Mw. Leny C. de Zeeuw, scriba
Ds. Ellen Peersmann, classispredikant
Dhr. Nico Becht, actuarius, ondersteuning voor scribaat

 

Classis in het kort

  • Meer dan 200 protestantse, hervormde, gereformeerde en evangelisch-lutherse gemeenten
  • 169 predikanten
  • 40 kerkelijk werkers
  • 9 commissies en colleges
  • 1 classispredikant
4-5 Wie en wat is de classis - Classis
Scroll naar boven