“Het raakt mij dat zoveel kleine gemeenten moedig doorgaan”

Kennismaken met classispredikant ds. Ellen Peersmann

Ds. Ellen Peersmann (1961) is vanaf januari 2024 de nieuwe classispredikant van de Classis Groningen-Drenthe. Ze stelt zich voor, en hoopt ook snel kennis te maken met u.

Familie

“Ik ben moeder van drie prachtige dochters: Rebekka, Debora en Ester, en ik heb drie kleinkinderen. Sinds 2017 ben ik weduwe, toen is mijn man gestorven aan melanoomkanker.”

Roeping

“Ik heb theologie gestudeerd in Groningen. Daarna werd ik niet meteen dominee, maar ging de pabo doen en het speciaal basisonderwijs in. Na zeven jaar had ik het gevoel dat God mij riep: ik moest naar een gemeente toe. Toen heb ik alsnog de tweejarige predikantsopleiding gedaan en ben dominee geworden. Ik werk nu nog als gemeentepredikant in Kollum, Friesland.”

Classiswerk

“Vanaf het begin ben ik altijd betrokken geweest bij het werk voor de classis. Eerst in de oude situatie, nu in de nieuwe, veel grotere classis. Ik heb zeven jaar afgevaardigde van de classis naar de Generale Synode mogen zijn en ben sinds tweeënhalf jaar voorzitter van de Classis Fryslân.”

Raak de wonden aan

“Mijn levensmotto bestaat uit twee bijbelteksten: Romeinen 12:9, ‘Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.’ en Matteüs 25:35-36: ‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ Mijn favoriete theoloog momenteel is Tomáš Halík. Hij legt de nadruk op de betekenis van geloof voor gewonde mensen. Zijn boek Raak de wonden aan sluit aan bij mijn levensmotto.”

Kloosterleven

“Mijn hobby’s zijn zwemmen, lezen, taarten bakken en borduren. Voor mijn eigen spiritualiteit ben ik aangesloten bij het Convent Karmel Noord, een lekengemeenschap rond de orde van Karmelieten. Wat me daarin aanspreekt zijn vooral lectio divina (meditatief bijbellezen), de stiltes en het bidden. Echt ‘kloosters’, zeg maar.”

In de buurt

“Ik woon nog in Kollum, vlak over de grens tussen Friesland en Groningen. Dat is toevallig tien kilometer verwijderd van regiopredikant Heleen Maat, die in Pieterzijl woont. Toen mijn man ziek werd hebben we de pastorie kunnen kopen met de bedoeling het huis voor hem aan te passen, zodat we er konden blijven wonen. Hij is toen helaas toch snel overleden. Daarna is mijn dochter bij mij in de buurt komen wonen met haar kinderen. Ik zou hier dus liever nog een tijd blijven, maar we zullen zien.”

Vertrouwen

“Ik wil graag van u weten wat er goed gaat, waar jullie trots op zijn. Vaak bestaat de kerkelijke gemeenschap nog uit een klein groepje mensen. Wat is dan je drijfveer? En heeft die iets met je geloof te maken? Er zijn daarnaast natuurlijk veel zorgen, dus ik wil ook graag weten hoe wij als classis daarin kunnen helpen. Ik denk dat het heel belangrijk is om het vertrouwen te winnen van de geloofsgemeenschappen in Groningen en Drenthe. Ik zal dan ook meteen beginnen met bezoeken aan de kerkenraden en pastores. Alleen een gesprek is niet voldoende, maar daar kunnen we wel beginnen.”

Overeenkomsten

“In hoeverre de Classis Fryslân en de Classis Groningen-Drenthe op elkaar lijken, moet ik nog ontdekken. Ik weet dat er in beide classes zorgen zijn over het vinden van ambtsdragers. Ik vind dat we daarin creatief mogen zijn, om kerkenraden te vormen die bij de gemeenten passen. In beide classes is er gelukkig goede samenwerking tussen predikanten en kerkelijk werkers – we hebben samen de opdracht om Gods evangelie te brengen en vullen elkaar aan. Wat mij aanspreekt is dat noorderlingen geen blad voor de mond nemen. Dan weet je wat je aan elkaar hebt. Een verschil is, denk ik, dat de kerkelijke structuren al grotendeels weg zijn in delen van Groningen en Drenthe, waar in Friesland het nog meer draaiende kan worden gehouden.”

Uitdaging

“De Classis Groningen-Drenthe is voor mij een nieuwe uitdaging en ik heb er zin in. Ik hoop de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn voorzitterschap van de Classis Fryslân te kunnen gebruiken in Drenthe en Groningen. Het raakt mij dat er in deze provincies zoveel kleine gemeenten zijn die moedig doorgaan; blijven bidden, de Bijbel blijven openen. Ik heb er veel respect voor dat je zo de kerk gaande houdt in een dorp of wijk. Daarmee wil ik graag helpen.”

Taak

“Ik ben me er heel erg van bewust dat ik dit, als mens, doe in dienst van de Here God. Ik hoop geïnspireerd door de Geest het werk in de classis te gaan uitvoeren. Op die manier wil ik de gemeenten gaan bezoeken en geestelijk leiderschap is daarmee onlosmakelijk verbonden: het gaat om de spiritualiteit, het hart, de binnenkant van de mens. Kort gezegd: ik zie de belangrijkste taak van de classispredikant als het bezoeken én het geloofsgesprek voeren. Ik wil mensen daarin graag bemoedigen om het vol te houden. Daarin wil ik een inspirerende, verbindende, ondersteunende rol vervullen.”

Aan het werk

“In januari zal ik eerst gaan kennismaken met het Breed Moderamen, het Classicaal College voor de Visitatie waarmee ik veel zal samenwerken en met de andere colleges en commissies. Natuurlijk zal ik ook spreken met de regiopredikant en de diaconaal consulent armoede, en met de adviseur dienstverlening van de Protestantse Kerk die in deze classis werkzaam is. Voor januari zal ik al met ds. Jan Hommes gaan praten en mijn bevestigingsdienst op 14 januari voorbereiden. Daarna maak ik met de scriba afspraken over het bezoeken van de gemeenten. Het zal wel druk worden, maar ik ben het gewend om hard te werken!”

Ds. Peersmann wordt feestelijk verbonden aan de classis in een viering op zondagmiddag 14 januari 2024. Hierover volgt meer informatie. Lees hier meer over wat de classispredikant doet.

Foto’s: Kiek van Siek

Scroll naar boven