Zomer 2022

‘Als jullie een huis binnengaan zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!”. Als er iemand woont die de vrede liefheeft, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren.’ (Lucas 10:5,6)

Die zeventig (of twee en zeventig) uitgezondenen, ik zie ze gaan, toen en  nu. En als je ergens komt groet je eerst: ‘vrede voor dit huis, vrede voor jou’. De handdruk, het knikje ingevuld. Niet lichter ingevuld, zoals onze kerkelijke organisatie de kans krijgt, maar dieper ingevuld, want meteen is de ontmoeting niet meer vrijblijvend en toevallig. Ik vind dat mooi, ik zie zo mijn ontmoeting met kerkenraden, voorgangers, maar ook met medemensen buiten de kerk. Ontmoeting in de ruimte van Gods liefde is vol van vrede, rust, aandacht voor elkaar.

Vanuit die insteek schrijf ik ook deze nieuwsbrief, die aanzienlijk langer is dan te doen gebruikelijk. Ik hoop dat kerkenraden en voorgangers de tijd vinden of nemen deze in de komende zomertijd te lezen en reageren mag altijd, we zijn tenslotte samen kerk. Ik houd me aanbevolen.

Nieuws

“De Raad van Kerken kijkt met een mengeling van verbazing en afschuw naar de ontwikkelingen van de Rijksoverheid als het gaat om de weinig barmhartige opvang van vluchtelingen en vooral de asielzoekers in Ter Apel.” En dat geldt niet alleen de Raad van Kerken. Nare beelden en een kennelijke onmacht om te doen wat gedaan moet worden voor mensen, beschamend voor ons land in mijn ogen. Wel mooi dat zo veel kerken en met name diakenen op alle mogelijke manieren zich hebben ingezet voor de opvang en dat nog steeds doen. Het is zelfs de minister opgevallen dat kerkelijke gemeenten in alle diversiteit samenwerken om in te springen waar de overheid grote gaten laat vallen. En dat gaat niet alleen om vluchtelingen vanuit Oekraïne.

Inspiratiefestival

Allereerst vraag ik aandacht voor het inspiratiefestival in de Blauwe Stad op zaterdag 3 september. Iedereen is van harte welkom, het is voor ons als gehele classis al zijn de ogen wat specifiek gericht op Oost-Groningen. Muziek, elkaar ontmoeten en ook nog wat opdoen waar je meer verder kan, zo is de inzet.

Pioniersplekken

We hebben weet van ontwikkelingen rondom pioniersplekken in onze regio. Al langer geleden is geopperd dat de wijkgemeente de Fontein in Groningen die kant op zou gaan; in Noord-Groningen wordt hard gewerkt om iets geheel nieuws te starten; en zo leven er meer verlangens om nieuwe wegen in te slaan. In Sebaldeburen en Siddeburen zijn al langer ontwikkelingen in de dorpen en met de dorpen. Wellicht dat er ook iets op gang komt in Zuidwest-Drenthe. Allemaal initiatieven die energie geven, zoals dat ook het geval is met zoiets als Kerken met Vaart in Zuidoost-Drenthe.

In de ontmoetingen met voorgangers in de maanden mei en juni kwam dat ook naar voren. Het BM had alle voorgangers via de werkgemeenschappen uitgenodigd voor een ontmoeting: op zes momenten en zes plekken verspreid door onze classis. Zij zien nieuwe ontwikkelingen opkomen en iemand noemde dat zoiets als ‘wederopstanding’. Die ontmoetingen met voorgangers waren zinvol en nuttig, al hadden we graag een grotere opkomst gezien dan de 38% die kwam, maar we doen het met de mensen die er zijn.

Voorgangers zien wel degelijk de ontwikkelingen in onze regio die zorgen geven, zoals de vergrijzing en de moeite voor de kerkenraden om voltallig te zijn; dat laatste wordt overigens niet altijd heel zwaar gewogen, dan maar met wat minder. Aan de andere kant zitten zij/wij niet bij de pakken neer. Het kerkelijk leven is op veel plaatsen vitaal en voorgaan betekent voorgaan in de vieringen en de gesprekken met de kerkenraad en gemeente voeren over hoe we kerk willen zijn in deze tijd. De vraag wat er gemist wordt wanneer de kerk sluit is vaak een goede aanleiding voor gesprek.

Regiopredikant

In dat verband zijn we ontzettend blij dat wat ons betreft eindelijk de zogeheten regio-predikant in zicht komt. Ik merk wel dat er veel vragen leven bij gemeenten over deze predikant en ik zal proberen kort uit te leggen wat de bedoeling is. Als Breed Moderamen spreken we met veel kerkenraden, ook in een soort van clusterverband. Vaak horen we dat samenwerken wel gewenst is, maar dat kerkenraden niet altijd weten hoe dat moet. Bovendien is de continuïteit van samenwerkingsprocessen niet altijd goed geborgd: wie maakt een afspraak, wie doet wat, dat soort praktische zaken. En de vraag naar wie je bent als gemeente is soms ook moeilijk. Een regiopredikant is bedoeld om met de kerkenraden die vraag te beantwoorden, voor zover mogelijk; en de processen vorm te geven en vol te houden om dingen samen op te pakken.

De regiopredikant is bedoeld om samen met kerkenraden een route te bezien; niet om iets op te leggen, maar om samen de zoektocht aan te gaan. Als Breed Moderamen hebben we dat wel enigszins opgepakt, maar we merken dat ons de tijd ontbreekt.

Een professionele ondersteuner kost natuurlijk geld. Wij hebben uit verschillende potjes subsidies gekregen om dit project, want dat is het, vorm te geven. De subsidiegevers willen wel zeker weten dat gemeenten dit ook echt willen en dat zien ze in een financiële bijdrage. Daarom heeft de classis al eerder besloten van alle gemeenten € 100,- te vragen en van deelnemende gemeenten € 1.000,- per jaar. We hopen en gaan er ook van uit dat we op deze manier samenwerken vorm kunnen geven zoals jullie als gemeenten dat willen. Wij koersen overigens nadrukkelijk niet op ‘samengaan’, op fusie, maar op samenwerken, daarom kosten die processen ook veel tijd.

Afvaardiging

Zoals ik net zei neemt de classis soms een besluit, zoals over die € 100,-. Vaker komt de classis met voorstellen na intensief met elkaar te hebben gesproken. We hebben echter zorgen over de afvaardiging naar de classis en daarmee over het functioneren van de classicale vergadering: er zijn te weinig. Dat geldt ook voor de afvaardiging naar de synode. We zoeken mensen die mee willen praten en denken. Tot nu toe is het Breed Moderamen goed gevuld. Het is niet goed dat de classicale vergadering te dun wordt bezet. Wij begrijpen ook heel goed dat de afstand een zorg is en we proberen dat natuurlijk te beperken. Onze actuarius heeft een nieuwe opzet voor de vergaderingen uitgewerkt, zodat het allemaal iets dichter bij huis kan.

Jonge predikanten

Jonge predikanten hebben soms meer energie en ambitie dan past bij hun vergrijzende gemeente. Ik merk en hoor dat in gesprekken die ik met ze heb. Jonge mensen staan sowieso anders in de samenleving dan ouderen en dat is op zich niets nieuws. Wel is het de vraag hoe veel wij ons daar van aantrekken. En we hebben de jonge voorgangers hard nodig en diegenen die al binnen de kerk werkzaam zijn willen we niet kwijt. Daarom zullen we in het najaar een ontmoeting met hen organiseren. En ik hoop dat Tabitha van Krimpen, onze Jonge Theoloog des Vaderlands, daarbij aanwezig kan en wil zijn.

Kerkelijk werkers

In maart van dit jaar zijn op onze uitnodiging alle kerkelijk werkers bij elkaar geweest. Zij hebben met elkaar gesproken over hun positie en hebben naar aanleiding van het eerdere synoderapport een aantal zaken benoemd en in een notitie geschreven. We zijn best trots op onze kerkelijk werkers dat ze dat met elkaar hebben gedaan.

Kerkelijk leven in de classis

Alle kerkenraden hebben de notitie over het kerkelijk leven in onze classis ontvangen. We hopen dat u het leest en eventuele opmerkingen aan ons doorgeeft. Samen optrekken is belangrijk in zo ongeveer alles wat we doen. Daarom is het goed en belangrijk elkaar aan te vullen en indien nodig te corrigeren. Met elkaar in gesprek zijn is een belangrijke basis en dat willen we met een dergelijk verslag. We staan open voor aanvullingen en opmerkingen. Reacties kunnen naar onze scriba of ondergetekende.

We merken dat de opzet van de classicale vergadering niet optimaal is. Te vaak melden afgevaardigden zich af en soms heel begrijpelijk vanwege de afstand, want ons gebied is groot en uitgestrekt. Onze actuarius Nico Becht heeft geprobeerd daar een oplossing voor te bedenken, u hoort er in september meer van. Meer regionaal, meer betrokkenheid is daarvoor het uitgangspunt. Overigens, wellicht goed om te weten, de volgende classicale vergadering is dinsdag 20 september, van harte uitgenodigd. We zullen via de website laten weten waar het wordt gehouden.

U allen een gezegende zomertijd gewenst, veel vrede en rust tenminste in jezelf.

Jan Hommes, classispredikant
06 51999711
j.hommes@protestantsekerk.nl

Scroll naar boven