Wat doet een regionaal predikant?

Verslag van de classisvergadering van 18 mei 2021

Snel naar:

Lichter ingevuld

We spreken over het rapport ‘Lichter ingevuld’ van de werkgroep ‘Kleine gemeenten lichter’ van de PKN (download het rapport hier). Het rapport bevat aanbevelingen van de werkgroep, maar is geen kerkordevoorstel. Het gaat op dit punt dus nog om discussie en niet over besluitvorming.

Een vraag die het rapport oproept, is: Kunnen gemeenteleden die geen ambtsdrager zijn straks ook lid van de kerkenraad worden? Het moet nog kerkordelijk geregeld worden, maar waarschijnlijk kan dit in de toekomst wel. Waarschijnlijk hebben dan alleen ambtsdragers stemrecht, maar de mogelijkheid om ook niet-ambtsleden stemrecht te geven wordt wel onderzocht. In de praktijk gaat niet altijd alles zoals we willen, maar het is wel belangrijk dat kerkenraden zich formeel goed aan de kerkorde houden, zodat er geen problemen kunnen ontstaan bij belangrijke besluiten. Het is nu al mogelijk om als kerkenraad een ambtsdrager van een naburige gemeente te ‘lenen’, wat meteen zorgt voor verbinding tussen gemeentes.

Waarom is het zo moeilijk om kerkenraadsleden te vinden? Zien mensen op tegen (de roeping van) het ambt, of gewoon tegen het vergaderen? Hier worden in verschillende gemeentes oplossingen voor bedacht, bijvoorbeeld met ambtsdragers die niet bij elke vergadering aanwezig zijn. Dat is kerkordelijk soms wel lastig, want besluiten kunnen alleen worden genomen door alle ambtsdragers samen.

We streven veel naar het zo lang mogelijk zelfstandig blijven van de gemeentes, en dat is goed, maar het kan uiteindelijk duurzamer zijn om als gemeentes te gaan samenwerken. Bijvoorbeeld door een ouderling van een buurgemeente te lenen, of intensief samen te gaan werken als streekgemeente met verschillende vierplekken. De classis zou dat proces kunnen faciliteren door informatie uit te wisselen om het tastbaarder en concreter te maken zodat het gesprek tussen gemeenten onderling kan worden gevoed. Samenwerking werkt het beste van onderaf en als er genoeg tijd is om elkaar te leren kennen, om zo vanuit de overeenkomsten in plaats van de verschillen te werken.

Al deze vragen worden helemaal spannend als kerkelijke gemeentes ook gaan samenwerken met buitenkerkelijke groepen, zoals maatschappelijke organisaties in de buurt. Samenwerkingsverbanden worden van harte aanbevolen. Maar denk ook eens aan de pioniersplekken: die vallen vaak onder een stichting, omdat ze zo subsidies kunnen aanvragen. Wie heeft dan beslissingsbevoegdheid? En in Groningen is wijkgemeente De Fontein bezig om een buurtkerk te worden, waarin mogelijk het kerkgebouw ook onder een stichting gaat vallen en niet-kerkgangers uit de buurt medeverantwoordelijk gaan zijn voor de activiteiten daar. De bestuurlijke gevolgen daarvan zijn nog niet duidelijk.

Regionaal predikant

De classispredikant heeft een notitie geschreven met betrekking tot de regionaal predikant, die is ingediend bij de Dienstenorganisatie in Utrecht. De regionaal predikant moet gemeentes helpen de ruimte te zoeken die er is om samen te werken. Zo hoeven gemeentes niet bang te zijn dat ze van alles kwijtraken doordat ze bijvoorbeeld opgaan in een grotere gemeente. Ze krijgen juist de tijd om alles goed uit te zoeken.

De dienstenorganisatie is ook bezig met een beweging naar de gemeentes toe, ze willen bijvoorbeeld dat hun medewerkers meer plaatselijk gaan werken. Ze ondersteunt dit initiatief ook. Er zijn trouwens al andere regio’s met een regionaal predikant, bijvoorbeeld Brabant-Limburg, en de dienstenorganisatie coördineert alles, ook op het gebied van financiering. Maar wat onze classis wil, is dat onze regionaal predikant direct gekoppeld is aan het Breed Moderamen van de classis. Zo is de vergadering van onze regio, de classis, regelrecht verbonden aan degene die hier in de regio werkzaam is.

Er zijn al gemeentes in ons classisgebied die begonnen zijn met zoeken naar bestuurlijke samenwerking, en die zouden kunnen profiteren van de hulp en deskundigheid van een regionaal predikant: gemeentes Zuid-Oost Drenthe bijvoorbeeld, in het Westerkwartier en drie gemeentes in Noord-Groningen. De regionaal predikant krijgt waarschijnlik een aantal groepen van gemeentes onder zich, de dienstenorganisatie blijft de vraagbaak voor juridische, kerkordelijke en financiële zaken die vragen om een directe beantwoording.

Werkgemeenschappen

In de synodevergadering van juni werd de nota ‘Visie op het ambt’ besproken. Dat krijgt consequenties voor predikanten en dus ook voor de werkgemeenschappen en voor de verhoudingen tussen predikanten en kerkelijk werkers. Daarom schreef classispredikant Jan Hommes in overleg met het Breed Moderamen een brief naar de werkgemeenschappen binnen onze classis. Kerkelijk werkers gaan ook participeren bij de bijeenkomsten van de werkgemeenschappen.

Werkgemeenschappen soms nog onvoldoende voor ogen dat het hun taak is om de ringen te activeren, waardoor activiteiten en samenwerking uitblijven. De noodzaak van de ringen wordt niet altijd gezien, ook vóór corona al niet. Men denkt toch vooral dat het wéér een extra vergadering is, ook al is dat helemaal niet de bedoeling: ringbijeenkomsten moeten juist gelegenheid bieden voor gesprek en discussie, bijvoorbeeld door lezingen te organiseren. Kleinere groepjes van vier tot zes gemeenten hebben soms wel veel contact. Deze classiswebsite zou juist een goed platform kunnen zijn om onderlinge ontmoetingen tot stand te brengen.

Communicatie

De werkgroep communicatie heeft Reinder de Jager gevraagd om webmaster te worden voor de nieuwe website. De informatie op de website moet beknopt en overzichtelijk zijn. We kunnen allemaal samen artikelen en nieuws aandragen voor op de classiswebsite, zodat gemeentes nieuws, initiatieven en inspiratie met elkaar kunnen delen.

Wijziging kerkorde: Geestelijk verzorgers

Het wordt mogelijk dat geestelijk verzorgers een bijzondere opdracht ontvangen van een ambtelijke vergadering voor werk dat zij als zelfstandige verrichten t.b.v. thuiswonende cliënten. De Generale Synode verzoekt alle kerkenraden om in te stemmen met wijziging van ord. 3-13 en ord. 3-23, omdat die nu alleen gelden voor geestelijk verzorgers met een dienstverband bij een instelling. De Classicale Vergadering beoordeelt de wijzigingsvoorstellen unaniem positief, met een paar opmerkingen die worden meegezonden.

Kerkendag

Het Breed Moderamen wil in de tweede helft van 2021 onder andere een kerkendag organiseren. Voor het organisatiecomité hebben zich tot nu toe aangemeld: ds. Heleen Maat en ds. Jan Hommes. Wie wil deze dag mee helpen organiseren? Van harte aanbevolen om te reageren als u wilt helpen of iemand kent die wil helpen! Mail naar scriba@classisgroningendrenthe.nl.

Volgende classisvergadering

De volgende classisvergaderingen staan gepland voor 14 september en 16 november 2021, aanvang 19:30 uur.

Scroll naar boven