Oproep: vacatures Classicale College voor Opzicht

Het Breed Moderamen vraagt aandacht voor enkele vacatures in het classicale college voor opzicht Groningen – Drenthe. Dit college behandelt klachten over predikanten, ouderlingen en diakenen.

Het college (vanaf komend najaar vijf leden en een juridisch adviseur) komt een beperkt aantal keer per jaar bijeen: eenmaal voor een jaarlijks overleg en voorts wanneer zich een zaak aandient. Gemiddeld worden 2 à 3 klachten per jaar behandeld. De classis zoekt kandidaten voor de invulling van enkele vacatures in dit college: 

  • tenminste één predikant en
  • twee ouderlingen (of lidmaten die bereid zijn voor dit werk ouderling te worden) 

Wat wordt verwacht van de kandidaten:

  • analytisch denkvermogen;
  • goede contactuele eigenschappen en schriftelijke vaardigheden;
  • gerichtheid op denken en handelen vanuit collegialiteit;
  • zo mogelijk enige bekendheid met bezwarenbehandeling en enige kennis van de kerkorde van de Protestantse Kerk.

Reacties en vragen kunt u richten aan het secretariaat Classicaal College voor opzicht Groningen–Drenthe:

ds A.M Bodewes
06 10 39 03 25
secretaris-cco@classisgroningendrenthe.nl

Scroll naar boven