Nieuwsbrief: Stevige schoenen voor Pinksteren

Nieuwsbrief 3 – 2024, week 20

Classis Groningen-Drenthe op weg naar duurzaam gemeente-zijn

www.classisgroningendrenthe.nl

Classispredikant ds. Ellen Peersmann
E-mail
T 06 – 58 01 52 61

Scriba Leny de Zeeuw
E-mail
Post: Binnenes 9-b, 7981 BK Diever

Preses Henk van Dijk
E-mail
T 06 – 58 01 52 61

Regiopredikant ds. Heleen Maat
E-mail
T 06 – 20 36 62 25


Meditatie: Stevige schoenen

‘ …en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingeven’Handelingen 2:4

Tijdens onze vakantie in Kroatië hebben wij het Nationaal natuurpark Krka bezocht. Het park is bekend om zijn schitterende waterval. Van tevoren lazen we in de folders dat je via een pad langs de waterval omhoog kon lopen. Ik besloot om stevige bergschoenen aan te doen. Daar aangekomen bleken er mooie houten vlonders te liggen waarover je omhoog kon lopen.

Toch was ik blij dat ik die schoenen had aangedaan. Want om een goed uitzicht op de watervallen te hebben, moesten we soms van de paden afwijken en dan liepen we over de natte rotsen. De schoenen gaven me op die momenten houvast en stevigheid. Ze gaven me ook meer zekerheid: ik was minder bang om uit te glijden en zo durfde ik dichter naar de rand te lopen, waar het werkelijk indrukwekkend was om te zien met hoeveel geweld het water naar beneden kletterde.

Met dit beeld van mijn bergschoenen wil ik iets aangeven over Pinksteren en met name over de Geest die in de wereld is gekomen. Die Geest is net als die schoenen van mij, omdat de Geest ons steun wil geven op onze levensweg, ook als er obstakels op die weg liggen. De Geest van Pinksteren omgeeft ons op een wijze die we niet kunnen bevatten. Alleen in beelden kunnen we er over praten. Tastend kunnen we er iets van zeggen, omdat beelden verwijzen en iets aanduiden, maar altijd te beperkend zijn. Toch wordt in beelden iets weergegeven van de grootsheid van Gods Geest, voelbaar in de wereld: leven, energie, nieuwe inzichten, goede moed, vertrouwen, kracht om het uit te houden en ga zo maar door.

We hebben er prachtige beelden voor: een stem, vuur, een vogel, de wind.

Gods Geest zweefde al over de aarde nog voor er iets van schepping was, zo vertelt Genesis ons. Gods Geest was het die de Liefde in Jezus ontvlamde.

In vertrouwen op Gods Geest stond Jezus stevig, ging Hij zijn moeilijke weg, maar bleef Hij overeind, zelfs door de dood heen. Op die Pinksterdag in Jeruzalem blijkt nog duidelijker dat Jezus er niet alleen voor staat, de Geest van God die Jezus zo bezielde, bezielt nu ook zijn leerlingen, en behalve zijn leerlingen, iedereen die ook maar een beetje in de buurt komt.

De Geest is niet meer te houden, is als een lopend vuur, overal springen vonken over, staan mensen in ´vuur en vlam´. Het is het vuur dat mensen verwarmt, dat aanzet tot liefde voor elkaar.

Ik wens u gezegende Pinksterdagen toe.
Ds. Ellen Peersmann


Uit de classis: ds. Diete Kits (lid BM) stelt zich voor

Mijn naam is Diete Kits en ik ben sinds 15 mei 1994 predikant in Drenthe (Gasselternijveen, Bovensmilde en Een). Ik ken deze regio dus goed en velen kennen mij. Waarschijnlijk om die reden en ook omdat ik een periode voorzitter van de classis Assen ben geweest, werd ik gevraagd om zitting te nemen in het Breed Moderamen van de inmiddels veel grotere classis Groningen-Drenthe. Zo houd ik feeling met wat er speelt in de gemeenten. Daarnaast vind ik het een spannende uitdaging om samen met de andere leden van het Breed Moderamen beleid te formuleren aangaande de toekomst van de kerk in onze regio.


De classispredikant op bezoek

Nu de eerste drie maanden voorbij zijn komt er gelukkig wat ruimte in mijn agenda om gemeenten te bezoeken. Zo mocht ik op 10 april de Protestantse gemeente Bedum, Maranathakerk, bezoeken en kennismaken met de kerkenraad. Wat een goede onderlinge sfeer heb ik daar ervaren. Een mooi team! Als start van de avond hebben we een geloofsgesprek gehouden. Daarna hebben de kerkenraadsleden me verteld waarom ze hun gemeente fijn vinden, maar ook waarover ze zich, gezien de toekomst, zorgen maken. De gemeente heeft met de overige vier kerkgenootschappen in hun dorp contact en regelmatig overleg. Samen organiseren zij gebedsavonden en de kerstnachtdienst. Kerkenraad, bedankt voor deze hartelijke ontvangst.

De Evangelisch Lutherse Gemeente Groningen mocht ik op 24 april een bezoek brengen. In de nog niet zo lang geleden gerestaureerde consistoriekamer werd ik hartelijk ontvangen door de kerkenraadsleden. De kerkenraad was in 2021 erg kwetsbaar, maar gelukkig zijn er weer gemeenteleden bereid gevonden om ambtsdrager te worden. Deze gemeente heeft o.l.v. een interim-predikant een twee jaar durend bezinningsproces doorlopen. Dit proces heeft geresulteerd in een projectplan gebaseerd op ‘duurzaam Luthers’. De Lutherse gemeente heeft contacten met andere wijkgemeenten in de stad Groningen om samen te onderzoeken hoe men in de nabije toekomst stadsbreed-kerk kan zijn. Kerkenraad, hartelijk dank voor de fijne ontvangst.

Ds. Ellen Peersmann


Classicale Kerk in Actie-avonden

Samen met Jannie Boonstra, consulent Kerk in Actie voor Groningen en Friesland, en Martin Zoer, consulent Kerk in Actie Drenthe, ben ik op pad geweest. Jannie en Martin hadden drie regioavonden georganiseerd: in Hoogeveen, Stadskanaal en Roden. De avonden werden erg goed bezocht en ik heb veel diakenen mogen ontmoeten. Dat vond ik geweldig!

Voor de pauze mocht ik mezelf voorstellen en aan de hand van Mattheüs 25:35-40 hadden we een gesprek over de zeven werken van barmhartigheid. Daarna heb ik het vierde speerpunt van het beleidsplan van de classis nader toegelicht. Dit speerpunt gaat over het diaconaat. De classis gelooft dat diaconale platforms diakenen kunnen helpen bij het uitvoeren van de plaatselijke diaconale taken. Ook denkt de classis dat samenwerken in een regio verlichting van het takenpakket geeft. Vele handen maken immers licht werk.

Na de pauze vertelden Jannie en Martin over het werk van Kerk in Actie in Nederland en in het buitenland.  Het waren erg mooie avonden met waardevolle ontmoetingen. Dank Jannie en Martin dat ik met jullie mee mocht!

Ds. Ellen Peersmann


De classisvergadering op bezoek bij de ring Westerkwartier

Wat een geweldige opkomst in de Goede Herderkerk in Grootegast bij het bezoek van de classis aan de ring Westerkwartier. Ds. Marcus Klomp leidde het bezinningsmoment over de verlegenheid die kerkmensen voelen om hun geloof of God ter sprake te brengen. En dat niet alleen buiten de kerk, maar ook binnen de kerk, ja zelfs binnen het eigen gezin. De vanzelfsprekendheid van geloofszekerheden lijkt voorbij; de bekende woorden en begrippen vinden geen gehoor meer. Deze andere tijden vragen om andere woorden. Daar hebben we in groepjes met elkaar over gesproken.

Classisteam

Op de classisvergadering is ook het classisteam voorgesteld: Classispredikant ds. Ellen Peersmann, Adviseur Dienstverlening Evelien Vrolijk, Financieel Beleidsondersteuner Theo Trox en Regiopredikant ds. Heleen Maat.

v.l.n.r.: ds. Ellen Peersmann, Theo Trox, Evelien Vrolijk, ds. Heleen Maat

Als classis hebben we een prachtig beleidsplan dat wegen geeft om toekomstbestendig te gaan. Ondertussen denken we na hoe we handen en voeten geven aan dit plan.

Het afgelopen jaar is er vanuit de Dienstenorganisatie in Utrecht, in samenwerking met afvaardiging uit alle classes, gezocht hoe gemeenten meer ondersteuning in hun vragen rondom hun voortbestaan kunnen ontvangen. Om die toekomstbestendige ondersteuning zo goed mogelijk en voor langere tijd te waarborgen, is het classisteam opgericht. In onze classis is dit team recent aan het werk is gegaan. De leden van het classisteam zullen gezamenlijk en gelijkwaardig optrekken, maar verschillende accenten leggen.

Theo zal het financiële deel voor zijn rekening nemen. Ellen zal het theologische en bestuurlijke deel leiden. Evelien richt zich voornamelijk op de processen en zorgt ervoor dat we als team goed inzicht krijgen in de situatie van de gemeenten. Heleen brengt haar opgedane kennis en expertise als interim-predikant in en begeleidt de gemeenten naar regionaal werken.

We denken dat er meerdere wegen zijn om gemeenten toekomstbestendig te ondersteunen, maar alle wegen zullen gerelateerd zijn aan het beleidsplan ‘Op weg naar duurzaam gemeente-zijn’. Als classisteam willen we samen met u goede keuzes maken voor het voortbestaan van uw gemeente waarbij we geloven dat het Gods kerk is en Zijn toekomst.

De volgende classisvergadering is op 8 oktober. Meer informatie over de locatie en het programma vindt u tegen die tijd op deze website. De classisvergaderingen zijn openbaar. Van harte welkom.


De plaatselijke regelingen en de verkiezing van de predikant

In de ordinanties van de Protestantse Kerk is bepaald dat de kerkenraad van een gemeente binnen de kaders van de kerkorde zelf zaken mag regelen. Alle gemeenten van de Protestantse Kerk moeten daarom over een Plaatselijke Regeling beschikken.

Deze Plaatselijke Regeling dient ter kennisname van het Breed Moderamen te worden gebracht. Gewoon is dat de verkiezing van een predikant door de stemgerechtigde gemeenteleden geschiedt (ord. 3.4.6). Indien een gemeente meer dan 200 stemgerechtigde leden telt, dan kan de verkiezing van predikanten in de plaatselijke regeling anders geregeld worden, namelijk dat deze verkiezing door de kerkenraad plaatsvindt (zie ord. 3.4.8). In dat geval is er een expliciet toestemming van het Breed Moderamen noodzakelijk. Het breed moderamen van de classicale vergadering dient deze regeling goed te vinden. Dat vraagt om een motivering van het besluit door de kerkenraad en het is aan het breed moderamen om te beoordelen of er een goede reden is om af te wijken van de hoofdregel. Voordat de kerkenraad besluit om de predikant door de kerkenraad te verkiezen in plaats van door de gemeenteleden, moet zij de gemeenteleden over deze wijziging horen. Indien de kerkenraad hiervoor kiest en het breed moderamen van de classicale vergadering vindt het goed, dan leidt dit tot aanpassing in de plaatselijke regeling.

Het breed moderamen zal binnenkort de gemeenten in onze classis uitnodigen om hun actuele plaatselijke regeling aan het breed moderamen toe te zenden. Het breed moderamen zal een daarbij actieve check uitvoeren op de verkiezingsprocedure van de predikant. Wanneer de gemeente gebruik wil maken van ord. 3.4.8, dan dient er sprake te zijn van een adequate onderbouwing en zal het breed moderamen een afweging moeten maken of de wens van de verkiezing van de predikant door de kerkenraad in het belang van de gemeente is.


Beroepen en meer

Mutaties:

 • Ds. J.F. (Jos) Hoogstede heeft op 7 april afscheid genomen van de Hervormde gemeente Vlagtwedde wegens vertrek naar de Hervormde gemeente Ommen.
 • Ds. T.L. (Lambert) van der Weide is op 28 april verbonden aan de Protestantse gemeente Coevorden.
 • Ds. N.F.L. (Nico) de Leeuw, predikant Hervormde gemeente Oude-Pekela (Julianakapel) en Protestantse gemeente Assen (Sionsgemeente) heeft afscheid genomen op 21 april wegens het aangenomen beroep naar de Hervormde gemeente Sirjansland.
 • Ds. R. (Roeland) Busschers, predikant wijkgemeente Vredenoord Assen, heeft op 21 april afscheid genomen wegens zijn emeritaat.
 • Ds. A.W. (Wim) van de Griend, predikant Protestantse gemeente Musselkanaal, heeft het beroep aangenomen van de Protestantse gemeente Leek-Oldebert.
 • De Hervormde gemeente te Hollandscheveld heeft het voornemen om een beroep uit te brengen op mevrouw N.I. Wiskerke-van Lobenstein (kandidaat) te Kampen.
 • Ds. R.J. (Robert-Jan) ten Have, predikant Hervormde gemeente Zuidlaren, neemt op 23 juni afscheid in de Dorpskerk te Zuidlaren. Hij gaat met emeritaat.
 • Ds. J. (Jan) Wilts, predikant Protestantse gemeente Damsterboord, neemt op 23 juni afscheid in de Stefanuskerk te Damsterboord/Groningen. Hij gaat met emeritaat.
 • Ds. Y.R.M. (Yorick) Breemes, predikant Gereformeerde kerk Hollandscheveld, neemt op 14 juli afscheid wegens het aangenomen beroep naar de Protestantse gemeente Nijverdal.
 • De Hervormde gemeente te Noordhorn-Saaksum heeft het voornemen om een beroep uit te brengen op ds. R. van der Knijff, predikant Hervormde gemeente Molenaarsgraaf.
 • (Verlenging) preekconsent ontvangen voor de classis Groningen-Drenthe:
 • Jaap Nicolai, kerkelijk werker Gereformeerde kerk Nieuwe Pekela,
 • Jeltsje Elzinga-Bakker, kerkelijk werker Protestantse gemeente De Wilp-Siegerswoude,
 • Maja Swart-Andela, kerkelijk werker Protestantse gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil,
 • Mevrouw Ria Dekker-Averesch, kerkelijk werker Protestantse gemeente Schoonebeek,
 • Erik Potjes, kerkelijk werker Protestantse evangelisatie Nieuwlande.
 • Sacramentsbevoegdheid toegekend aan de Protestantse gemeente Lutjegast voor haar kerkelijk werker Reinder de Roos.

Nieuws van de landelijke kerk

Cursus ‘Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden’

In de Protestantse gemeente Assen is een aantal gemeenteleden die de cursus voor het leiden van uitvaarten willen volgen. Voor deelname zijn echter 8-12 cursisten nodig. De cursus omvat een praktische training, waarin alle aspecten voor een uitvaartdienst worden behandeld. De training is gericht op uitvaartdiensten van zowel mensen die op afstand van kerk en geloof zijn als van gemeenteleden.

Wat levert de training op?

“U leert alle vaardigheden die nodig zijn voor het voorbereiden en uitvoeren van een rouwdienst. We leiden in principe zo op dat een gemeentelid zelfstandig de uitvaart kan leiden. U kunt invallen in een vacaturetijd of vakantietijd van een predikant.” Meer informatie leest u hier.

Als u of iemand in uw omgeving belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw Corry van der Molen, e-mail: corry.vandermolen@ziggo.nl, mobiel: 06 220 65 178.

Permanente educatie

Nascholing is een verplichting van iedere predikant/kerkelijk werker die in de Kerkorde staat volgens GR. 15.

Cursussen PThU

Als je fulltime predikant/kerkelijk werker bent, heb je recht op een vergoeding van € 2.308,- per educatiecyclus van vijf jaar. Deze is bij ieder anders, omdat collegae op verschillende data hiermee starten. Deze vergoeding is afhankelijk van werktijd en geldt voor het cursusaanbod van de PThU (Windesheim, CHE). We hebben een zo breed mogelijk aanbod samengesteld, waarbij we scholen op competenties, vaardigheden, kennis en reflectievermogen. Eigen werkinbreng is belangrijk, zodat theorie en praktijk met elkaar verbonden worden.

Begeleidingstraject

Per educatiecyclus van vijf jaar volg je een begeleidingstraject. Ook dit is verplicht. Dit kan supervisie, (team)coaching of geestelijke begeleiding zijn. Hiervoor heb je een budget van € 800,- ter beschikking. Op onze website staat een lijst van begeleiders, maar je mag ook zelf een begeleider kiezen als deze LVSC-gecertificeerd is. Vraag vooral ook Elisabeth van As, werkbegeleider naar hulp hierbij, via werkbegeleiding@protestantsekerk.nl.

PE in de regio/ Samenwerken

Elke werkgemeenschap kan samen met de PThU een passend opleidingstraject op locatie samenstellen. Hiervoor kun je contact met mij opnemen. Het traject wordt geheel gefinancierd en kun je dus in je eigen omgeving volgen. Leren samenwerken is hierbij een belangrijk thema.

Bel mij of mail mij als ik je kan helpen bij het onderzoeken van je leervragen of het opstellen van een studieplan of als je vragen hebt over je budget. Meer informatie lees je hier.

Veel studieplezier, hartelijke groet,
Ds. Annemiek Boonstra, Beleidsadviseur Permanente Educatie
a.boonstra@protestantsekerk.nl | 030-8801976 | 06-58013263


De volgende keer

De volgende nieuwsbrief komt in week 29, vlak voor de zomervakantie. Daarin zal een ander lid van het Breed Moderamen van de classis zich aan u voorstellen en leest u meer over de regiovorming van gemeenten.

Door deze nieuwsbrief wil het Breed Moderamen van de Classis Groningen-Drenthe kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers en andere belangstellenden informeren over ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de classis. Stuurt u deze nieuwsbrief gerust door naar alle kerkenraadsleden en anderen waarvan u denkt dat ze er belangstelling voor hebben.

Scroll naar boven