Meer jonge mensen nodig in de classis

Verslag van de classisvergadering van 14 september 2021

Snel naar:

Veiligheid en inclusiviteit
Huisgemeentes
Classicaal adviseur
Communicatie
Kennismakingsbijeenkomst
Kerkelijke zending
Afvaardiging classisvergadering 2022
Volgende classisvergadering

Veiligheid en inclusiviteit

Ds. Marianne Gaastra houdt een inleiding over seksisme op de kerkvloer. Na de inleiding volgt een discussie in groepjes aan de hand van gespreksaanzetten (download de gespreksaanzetten hier). Ook in de kerkenraad zou men over dit onderwerp kunnen spreken. Is in de eigen kerkenraad en in de gemeente een veilige omgeving gecreëerd? Daarvan bewust zijn is erg belangrijk omdat grensoverschrijdend gedrag subtieler gaat dan je denkt.

Huisgemeentes

Classispredikant Jan Hommes houdt een inleiding over de vorming van een huisgemeente.

De vraag is of de Classicale Vergadering een commissie wil vormen waaraan een huisgemeente gekoppeld kan worden. Een complicatie bij een huisgemeente is dat een huisgemeente geen rechtspersoonlijkheid heeft. Waar haal je dan het geld vandaan om de financiële lasten te bekostigen? Wanneer een gemeente wordt opgeheven, vervallen de materiële zaken aan de classis of kunnen ‘geoormerkt’ worden ondergebracht bij een buurgemeente die de verantwoordelijkheid wil dragen. De commissie van de huisgemeente kunnen daarmee doen wat ze willen en moeten doen. De ambtelijke verantwoordelijkheid van een huisgemeente is wel wat dunnetjes. Maar toch willen we de gemeente waar nog kerkelijk leven is een kans geven om door te gaan.

Er wordt opgemerkt dat deze classiscommissie gezien kan worden als overgangsregeling. Meestal loopt de landelijke regelgeving achter op de problemen die je in het veld tegenkomt, dus moet je creatief zijn om de problemen in de regio op te lossen. Daar ligt een taak voor de classis. De commissie kan een tijdelijke oplossing zijn en de huisgemeente begeleiden in hun zoektocht naar een toekomstige buurgemeente. De vraag is dan: is de zorg voor een huisgemeente principieel een zaak voor de buurgemeentes, of een classicale verantwoordelijkheid? De afgevaardigden vinden het een verantwoordelijkheid van de classis – eventueel nádat er gezocht is naar samenwerking met een buurgemeente.

Via de mail wordt de vraag aan de afgevaardigden gesteld of ze bereid zijn om in de huisgemeentecommissie zitting te nemen.

Classicaal adviseur

Het Breed Moderamen heeft de gedachte voor de inzet van een regionaal predikant, zoals besproken in de classicale vergadering van 18 mei, verder uitgewerkt en een opzet voor de financiering gemaakt.

Het BM stelt voor € 20.000,- uit eigen middelen te financieren via de Protestantse Stichting Steunfonds, een solidariteitsheffing van gemiddeld € 100,- per gemeente, en een bijdrage van de deelnemende gemeentes van € 200,- (naar vermogen – we vragen om solidariteit). Daarnaast zal een verzoek worden ingediend bij het bureau Steunverlening van de Dienstenorganisatie, bij het Rente-Baten-Fonds en ook bij andere instellingen zoals Maatschappij van Welstand.

Het voorstel is voorgelegd aan de Financiële Commissie. Die heeft het advies gegeven om op zoek te gaan naar een organisatiedeskundige/-adviseur en vindt dat het begrote bedrag voor zo’n deskundige ontoereikend is. Het moderamen blijft van mening dat iemand met een gedegen theologische achtergrond, die ook verstand heeft van veranderingsprocessen, daar meer op zijn plaats zal zijn dan een organisatieadviseur die zich uitsluitend richt op de processen en de structuur. Gedacht wordt aan de interim-predikanten in de mobiliteitspool die voor dit soort vaardigheden zijn opgeleid. Het moderamen heeft daarom besloten dit advies naast zich neer te leggen. De commissie is teleurgesteld dat het moderamen het besluit niet overneemt, maar accepteert wel dat – indien gekozen wordt voor een theoloog – de financiële onderbouwing voldoende is.

Men vraagt aandacht voor het stimuleren van het geloofsgesprek. Dit is een terecht punt omdat de theologische verwoording heel belangrijk is bij deze functionaris. Maar zou een oplossing die bedacht is op regionaal niveau eigenlijk wel werken voor een probleem op lokaal niveau? Het is wel een gevaar dat het van de regio naar het grondvlak gaat, in plaats van andersom. “Als dat gebeurt, moeten jullie ons corrigeren,” aldus ds. Hommes.

De overgrote meerderheid van de afgevaardigden stemt in met de voorgestelde financiering van de regionaal predikant. Er zijn geen afgevaardigden tegen.

Communicatie

Iedereen mag interessante informatie vanuit de gemeente, de ring of werkgemeenschap delen met de redactie van de website: redactie@classisgroningendrenthe.nl

Binnenkort verschijnt weer een uitgave van het classisblad Verbinding. Daarin komt de nadruk te liggen op wat er in onze classis speelt: onder andere samenwerken zonder samengaan, het project ‘Kerken met vaart’, interviews met jonge ambtsdragers en huisgemeentes. De bedoeling is dat eind september/begin oktober het classisblad wordt verspreid onder alle gemeentes en voorgangers. Met dank aan Tom van der Velde die voor de foto op de cover heeft gezorgd.

Inspiratiedag

Het Breed Moderamen wil in 2022 een inspiratiedag(en) organiseren. De landelijke kerk wil ons hierbij ondersteunen. Het eerste voorbereidende gesprek heeft plaatsgevonden. De preses hoopt in een volgende classisvergadering iets meer te kunnen zeggen over wat zo’n inspiratiedag ons kan brengen. Bekeken moet worden of het één classicale dag wordt of dat het opgesplitst wordt in een aantal dagen. Zo’n (inspiratie)dag is bedoeld om gemeentes met elkaar in contact te brengen.

Kennismakingsbijeenkomst

Op 3 juni jl. heeft het BM en een vertegenwoordiging van de landelijke kerk een werkbezoek gebracht aan drie gemeentes in onze classis. Aangezien ds. René de Reuver, scriba van de landelijke kerk, die dag moest afzeggen, heeft hij ons bezocht op 17 augustus. De landelijke kerk organiseert in het komende najaar een kennismakingsbijeenkomst voor alle afgevaardigden naar de classes. De bijeenkomst is nu gepland op maandag 15 november a.s. Allen van harte uitgenodigd.

15 november 2021: Kennismakingsbijeenkomst voor alle afgevaardigden naar de classes; aanvang 15:00 uur; Locatie: landelijke kerk, Utrecht.

Kerkelijke zending

Ds. Douwe Geertsma, ZZP’er geestelijke verzorging, wil kerkelijke zending vanuit de classis ontvangen. Een nieuwe subsidieregeling maakt de inzet van geestelijke verzorging thuis mogelijk. De landelijke kerk heeft het mogelijk gemaakt dat aan protestantse geestelijk verzorgers in de eerste lijn een bijzondere opdracht (zending) verleend kan worden. De Classicale Vergadering stemt in met het verzoek van het Breed Moderamen om ds. Douwe Geertsma kerkelijke zending te verlenen.

Afvaardiging naar de classicale vergadering per 1 januari 2022

Voor de vacatures vanuit de ringen Groningen, Noordoost-Groningen, Westerkwartier en Hoogeveen zijn nog geen namen van personen voorgedragen. De ringen worden dringend verzocht nog eens kritisch te kijken naar het doen van aanbevelingen. Inleveren: zo spoedig mogelijk.

In de synode is de zorg uitgesproken over de toenemende vergrijzing in de afvaardiging naar de classis, resp. de synode. Er is geen aanwas van onderaf. Om de continuïteit voor de toekomst te borgen wordt – te beginnen bij gemeentes – bijzondere aandacht gevraagd voor een evenwichtige verdeling qua leeftijd én diversiteit.

Volgende classisvergadering

De volgende classisvergadering staat gepland voor 16 november 2021, aanvang 19:30 uur.

Scroll naar boven