Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden?

Verslag van de classisvergadering van 17 mei 2022

Snel naar:

Kerk en Israël
Overzicht geestelijk leven in de classis
Verslag vanuit de Generale Synode
Jaarrekening 2021
Save the Date
Mededelingen
Volgende classisvergadering

Kerk en Israël

Ds. Jelle van Slooten houdt een inleiding over het thema ‘Onopgeefbaar verbonden’, een kerkbreed gesprek over Kerk & Israël. Ds. Jelle van Slooten is voorzitter van de Classicale Werkgroep Kerk & Israël Groningen-Drenthe, ambassadeur van de Raad van Kerk en Israël voor Groningen-Drenthe en lid van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël van de PKN. De brochure over dit thema (te downloaden via protestantsekerk.nl) omvat zeven hoofdstukken: Volk, Land, Messias/Christus, Schuld en Hoop, Bijbel en Verbond, Antisemitisme en Van zondag tot zondag. Op deze bijeenkomst geeft ds. Jelle van Slooten via een Powerpointpresentatie een toelichting op ieder van de zeven hoofdstukken (zie bijlage bij de notulen).

De aanwezigen stellen vragen, zoals Waarom kiezen we niet voor een andere term, namelijk ‘kerk en jodendom’ en in plaats van Israëlzondag de ‘zondag voor de joods-christelijke dialoog’? Hebben we als kerk ook echt een eigen mening over gerechtigheid? Moet je op een gegeven moment misschien toch partij kiezen? Hoe positioneer je je als kerk in het OJEC (Overlegorgaan van joden en christenen in Nederland) om een antwoord te vinden op politieke vragen? Is het wel zo erg dat het onderwerp schuurt – het is toch ook een lastig onderwerp? En wat is eigenlijk de relevantie van dit thema voor gemeenteleden?

Van Slooten: We kunnen niet zonder Israël omdat Israël meer is dan een staat. De naam Israël is ons gegeven. Er is iets aan de hand met Israël, dat komt door die Joodse zoon. De kerk probeert het gesprek gaande te houden, want als we partij zouden kiezen, voor welke partij dan? Bij vredesbewegingen zoals Mes Amin, in gesprekken met jonge mensen, dan zijn er momenten van hoop. We moeten het gesprek blijven voeren, ook om de kritiek bespreekbaar te houden. blijvende aandacht voor het jodendom is belangrijk, ook voor onze eigen kerkdiensten: als de predikant zich verdiept in het jodendom, gaat diens exegese op een nieuwe manier leven.

Overzicht geestelijk leven in de classis

Ter bespreking en vaststelling ligt het vierjarig rapport over het kerkelijk leven in onze classis 2018 – 2022 voor. De bedoeling is dat het rapport hier in deze vergadering besproken wordt en dat het meegenomen wordt in de kerkenraden. Voor de classis is het van belang om het mee te nemen en om er met elkaar over te spreken. Alle classes maken zo´n rapport en deze rapporten worden gebundeld tot één rapport voor bespreking in de synode. 

Verslag vanuit de Generale Synode

Afgevaardigde Heleen Vrijhof vertelt over de bijeenkomsten op 21 en 22 april 2022.

De classis spreekt over het betreurde vertrek van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) uit het Noorden. De Classis Groningen-Drenthe heeft bij zowel de generale synode als het bestuur van de PThU bezwaar aangetekend, maar tevergeefs.

Jaarrekening 2021

De Financiële Commissie heeft de jaarrekening 2021 van de classis goedgekeurd. De aanwezige afgevaardigden op deze classisbijeenkomst stemmen ook in met de jaarrekening. Helaas kan de rekening nog niet worden vastgesteld, want het quorum is niet bereikt. Via digitale raadpleging zijn de niet aanwezige afgevaardigden gevraagd om al dan niet in te stemmen met de jaarrekening 2021 en met het rapport ‘Kerkelijk leven in de classis 2018 – 2022’. Men ging akkoord.

Save the Date:

  • 27 juni: ontmoetingsbijeenkomst met alle leden van de classicale vergaderingen van 16.00 tot 20.30 uur in Utrecht
  • 3 september: festival Geloof in Groningen in Blauwestad met muziek, dans, creatieve inbreng, ook inhoudelijke onderwerpen

Mededelingen

Classicaal adviseur/deskundige: het is lastig om voldoende gelden los te weken om de classicaal adviseur te krijgen. Op dit moment lijkt een aanstelling van 80% financieel haalbaar, en we zijn nog bezig de laatste 20% te realiseren. Enkele subsidieverstrekkers hebben als voorwaarde gesteld dat deelnemende gemeentes ook financieel bijdragen. Die bijdrage is bepaald op € 1.000,- per jaar (de oorspronkelijke € 200,- werd als onvoldoende geacht). Verder zullen alle gemeentes die niet meedoen om een solidariteitsbijdrage van € 100,- per jaar worden gevraagd. Wij streven ernaar dat de classicaal adviseur per oktober/november aan de slag kan gaan met gemeentes op samenwerkingsgebied.

Benoemingen: Benoemd zijn de heren Domien Kruiper en Freek Reitsema als lid van het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken en mevrouw Griëtte Sinnige als lid van het Classicaal College voor Visitatie.

Vacatures: Er zijn nog steeds vacatures voor secundi in het ambt van ouderling en diaken naar de generale synode. De preses roept werkgemeenschappen en ringen dringend op om te voorzien in de vacatures van secundi. T.a.v. de informatievoorziening is e.e.a. gewijzigd: de secundi ontvangen nu ook alle stukken voor de synodevergadering, zodat ze voorbereid zijn en desgewenst met de primus kunnen overleggen. Er zijn ook nog steeds vacatures voor afvaardiging vanuit de ringen naar de classicale vergadering:

  • Ring Groningen: vacature ouderling
  • Ring Noordoost Groningen: vacature diaken
  • Ring Westerkwartier: vacatures ouderling en ouderling-kerkrentmeester
  • Ring Assen: vacatures predikant en ouderling
  • Ring Hoogeveen: vacature diaken
  • Ring Winsum: ds. Mattin Langenburg is benoemd in de vacature die ontstond na vertrek van ds. Hoek.

Volgende classisvergadering

De volgende vergaderingen vinden plaats op 20 september 2022 en 29 november 2022.

Scroll naar boven