Classisvergadering 16 april 2024: Andere tijden, andere woorden

Snel naar:

Andere tijden, andere woorden
Nieuw: classisteam
Consideraties: visitatieverslagen
Verslag Generale Synode
Volgende vergadering

Als classis zijn we op reis en op 16 april waren we te gast bij de ring Westerkwartier. Goed nieuws: Het vereiste quorum is behaald, dus konden er rechtsgeldige besluiten worden genomen.

De avond begon met een avondgebed door ds. Marcus Klomp. Het thema is ‘God ter sprake brengen’. De gelezen bijbelteksten bevatten woorden met de uitnodiging om door te geven. Maar hoe dan? Tijden veranderen en dat vraagt om andere woorden. Hoe raak je in gesprek met mensen die de taal van de kerk niet meer spreken? Ds. Klomp noemt zes handvatten als voorbeeld:

Foto’s: Tom van der Velde
  1. Zeg het met rituelen,
  2. zeg het met dingen van waarde,
  3. zeg het met een lied,
  4. zeg het met voor jou inspirerende personen,
  5. zeg het met persoonlijke ervaringen,
  6. zeg het met een vraag: wat inspireert jou?

En wellicht ook: zeg het met daden!

Andere tijden, andere woorden

Speerpunt 1 in het beleidsplan van de classis is het geloofsgesprek gebruiken als basis voor het gemeentezijn. De ring nodigt alle aanwezigen uit om in groepjes met elkaar in gesprek te gaan over wat zij hun kinderen vertellen – en hoe. In het achterhoofd houden we de zes genoemde voorbeelden. Ds. Marcus Klomp geeft toe dat het best moeilijk kan zijn om de goede woorden te vinden. Maar met een groep rond tafel gaan zitten, zorgt wel voor inspirerende gesprekken! Hij nodigt iedereen uit om deze goede herinnering mee te nemen in en ook het gesprek in de kerkenraad op gang te brengen.

Nieuw: Classisteam Groningen-Drenthe

Vanuit diverse overleggen in het afgelopen jaar is het initiatief genomen om vanuit de landelijke kerk een classisteam op te starten. Dat classisteam wil ondersteuning bieden aan gemeenten die met name op het gebied van bestuurskracht problemen ondervinden. Dat classisteam bestaat uit vier mensen: ds. Ellen Peersmann, classispredikant, Theo Trox, financieel beleidsondersteuner, Evelien Vrolijk, adviseur dienstverlening en ds. Heleen Maat, regiopredikant. De bedoeling is dat de vier mensen in dat classisteam nauw samenwerken om gemeenten te ondersteunen bij wat ze nodig hebben. Het classisteam wordt onder applaus verwelkomd. Lees meer over het classisteam

V.l.n.r.: ds. Ellen Peersmann, Theo Trox, Evelien Vrolijk, ds. Heleen Maat

Consideraties: visitatieverslagen

De kerkenraden zijn gevraagd om zich uit te spreken over een kerkordewijziging m.b.t. de visitatieverslagen. Het breed moderamen constateert dat het merendeel van de gemeenten in onze classis zonder enig commentaar akkoord kan gaan met de voorgestelde wijziging. Enkele gemeenten hadden wel commentaar:

GK Wagenborgen: “Ik vrees dat niet ieder kerkenraadslid voldoende kritisch is om zich te realiseren wat de consequenties zijn om met deze kerkordewijziging in te stemmen.”

Wijkgemeente Groningen-Zuid (Immanuelkerk), Groningen: “Wij zijn tegen deze wijziging. De verantwoordelijkheid van de classis wordt als argument genoemd om die verslagen in bezit te krijgen, zodat de classis haar verantwoordelijkheid voor de gemeente beter kan dragen. Wij redeneren primair vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente. Wanneer de kerkenraad op haar initiatief visitatie aanvraagt en besluit om dat verslag onder ons te houden, wordt daarmee de drempel lager om gebruik te maken van de diensten van visitatie. De kerkenraad van de Immanuelkerk pleit ervoor om het risico van verlies van controle op het proces te voorkomen.”

GK Opende-Kornhorn: “Wij hebben ook tegen gestemd, omdat we bang zijn dat de autonomie van de kerkenraad in het geding komt wanneer de classis het beleid overneemt.”

PG Damsterboord: “De kerkenraad heeft een lichte tegenwerping ingebracht. We vinden dat alle verslagen wel naar het Breed Moderamen zouden moeten gaan, maar dat in het geval dat de kerkenraad visitatie heeft aangevraagd, kan worden volstaan met een geanonimiseerde samenvatting. Het is nuttig dat de classis op de hoogte is van wat er zich heeft afgespeeld, maar als de kerkenraad zelf visitatie aanvraagt is het niet noodzakelijk dat de classis die informatie krijgt.”

Henk van Dijk, preses, vraagt aan de stemgerechtigden of zij erop tegen zijn om deze kerkordewijziging met een positief advies aan de GCKO kenbaar te maken, maar dat er wel een paar kanttekeningen zijn gemaakt waarvan we vragen daarvan goede nota te nemen. Er zijn geen formele bezwaren.

Verslag van de afgevaardigden naar de Generale Synode

Synodeafgevaardigde Heleen Vrijhof doet verslag vanuit de generale synode. Op 19 en 20 april is er weer een vergadering van de Generale Synode. De agenda omvat de benoeming van een nieuwe preses en nieuw lid moderamen, opvolging van de brochure ‘Onopgeefbare verbondenheid met Israël’, de zorgelijke situatie rond de PThU (de schriftelijke vragen van ds. Sita Hofstra zullen in de gesprekken worden meegenomen), bespreking kerkordewijzigingen m.b.t. Veilige kerk en VOG’s, en het tijdelijk toekennen van predikantsbevoegdheid aan kerkelijk werkers voor gemeentes die vacant zijn. Heleen vraagt aandacht voor afvaardiging naar de Generale Synode, met name vrouwen en secundi-afgevaardigden.

Sluiting

Ds. Marcus Klomp sluit af met een dankwoord aan alle aanwezigen voor ieders bijdrage, mensen van het mediateam, organist en aan het bestuur van de classis en wel thuis. We sluiten af met het zingen van Lied 981, alle coupletten.

Volgende vergadering

De volgende classisvergadering is op 8 oktober. Meer informatie over de locatie en het programma vindt u tegen die tijd op deze website.

Scroll naar boven