Classisvergadering 29 november 2022: Vluchtelingenopvang

Snel naar:

Samen onderdak bieden
Rapport ‘Kerkelijk leven in de Classis Groningen-Drenthe 2018-2022’
Nieuws
Volgende vergaderingen

Voorafgaand aan de vergadering is er een avondgebed, geleid door ds. Melle Leffers. Op deze vergadering in de Kloosterkerk in Ter Apel werd het quorum (minimaal aantal aanwezige ambtsdragers) niet gehaald. Daarom konden er geen beslissingen worden genomen.

Samen onderdak bieden

Jaco Bron, oud-voorzitter kerkenraad, en Paul Wösten, ouderling-kerkrentmeester, vertellen over de werkelijkheid van de asielopvang in Ter Apel en het initiatief van de gezamenlijke kerken in Ter Apel om asielzoekers onderdak te bieden.

De Kloosterkerk werkt al lang met veel organisaties en met de omwonenden samen, want iedereen kent wel een stukje van het probleem. Maar de helikopterview ontbrak steeds. In het beleidsplan van de Kloosterkerkgemeente werd beschreven hoe de kerk een dorpskerk of pioniersplek kon worden. Veel mensen hebben echter nauwelijks een idee wat voor mogelijkheden de kerk op korte en lange termijn kan bieden. Welke activiteiten, middelen, vrijwilligers er zijn. Maar zeker ook de wijze waarop men met en over mensen praat of hulp kan bieden.

Na de coronacrisis kon een eerder bedachte denktank met de drie kerken van Ter Apel worden ingesteld. Zij wilden samen Dorpskerk worden. Maar toen kwam al snel de oorlog in Oekraïne en vroeg men zich af: hoe kunnen we deze mensen hulp bieden? Er was een huis van de Kloosterkerk vrijgekomen en de drie kerken besloten om het vrij te houden voor Oekraïense vluchtelingen. Veel moesten ze zelf doen, omdat instanties niet veel ondersteuning boden. Gelukkig nam het Oekraïense gezin al snel de regie in eigen handen. Dit bood de mogelijkheid om andere vluchtelingen te helpen, die buiten slapen bij het AZC.

Als kerken voelen we ons vermalen worden tussen Rijksoverheid en gemeente. Elke instantie is met eigen mogelijkheden bezig. Het rapport van de ombudsvrouw gaf nog meer inzicht in de schrijnende situaties: Er mogen rondom 55 ouderloze kinderen in het AZC zijn. Er zijn wel een paar honderd. De landelijke organisatie MiGreat, met een eigen fondswerving, wordt gedoogd. Elke avond kijkt MiGreat of er mensen buiten de poort staan en wordt er hulp geboden. De kerken ondersteunen deze organisatie en participeren.

Uit de zaal komt de vraag: We lezen en horen veel negativiteit, bijvoorbeeld over overlast – hoe ga je daarmee om als kerken? Paul Wösten antwoordt dat het AZC ook veel goeds heeft gebracht in dit gebied. De gemeente Westerwolde ontvangt financiële middelen voor de opvang. Veel mensen uit de omgeving werken in het AZC. De mensen uit de buurt zijn het meest positief! Jaco Bron eindigt met de volgende zin: De opdracht van een christelijke geloofsgemeenschap is niet om aan diaconaat te doen, maar diaconaal te zijn.

Rapport ‘Kerkelijk leven in de Classis Groningen-Drenthe 2018-2022′

Het vierjarig rapport over het geestelijk leven in onze classis is tijdens de CV van 17 mei jl. aangeboden en daarna vastgesteld. Er kwamen toentertijd geen vragen, maar het Breed Moderamen (BM) wil graag weten of de classisvergadering het eens is met de analyse en legt daarom de volgende onderwerpen voor

Werkgemeenschap

Afgelopen voorjaar heeft het BM alle werkgemeenschappen bezocht. Geloof, leven, God, de Schrift en kerkzijn vandaag waren de onderwerpen. Veel predikanten lopen tegen het probleem aan dat er weinig behoefte in de gemeentes is om van gedachten te wisselen over bovengenoemde onderwerpen. Er is een voelbare verlegenheid. Een gesprek op gang brengen is moeilijk maar wel belangrijk in deze tijd.

Reactie: Het is moeilijk om over jezelf te praten. Toch moet het mogelijk zijn om, in verscheidenheid, gesprekken op gang te brengen. De predikant moet hierin voorgaan.

Vernieuwing

Er zijn nieuwe initiatieven zoals pioniersplekken en kliederkerken. Welke rol speelt de classis hierin?

Reactie: We hebben niet de menskracht om het te stimuleren maar kunnen het wel faciliteren. Het moet wel duidelijk zijn waarom en welke vernieuwing nodig is, anders zal het weinig opleveren.

Vacatures

Er zijn grote zorgen over de lege plekken die steeds meer zullen ontstaan doordat er veel predikanten met emeritaat gaan. De aanwas van jonge predikanten geeft ook zorgen. Dus een tekort aan predikanten is niet meer weg te denken. Er is een leegloop met als gevolg dat de financiën ook niet meer toereikend zijn om een predikant voor 1fte te benoemen. Samenwerken met buurgemeenten zal men vaker zien gebeuren.

Orthodoxie en vrijzinnigheid

Er bestaat spanning in de kerk rondom het kwijtraken van de ‘rand’. De indruk leeft dat de vrijzinnigheid verdwijnt en dat de orthodoxie aan de winnende hand is.

Het BM zou graag zien dat er meegedacht wordt over dit rapport. Reacties zijn dan ook nog steeds welkom! scriba@classisgroningendrenthe.nl.

Nieuws

Herbenoeming classispredikant

De afgevaardigden stemmen in met de herbenoeming van ds. Jan Hommes als classispredikant en met het opstarten van sollicitatieprocedure voor de nieuwe classispredikant per 1 januari 2024. Daartoe wordt een sollicitatiecommissie samengesteld. Het BM stelt voor om Henk van Dijk, ds. Marianne Gaastra en Hans van de Meent te benoemen, maar meer of andere mensen mogen ook voorgesteld worden voor de commissie.

Vacatures classicale vergadering

Vanaf 1 januari 2023 zijn er de volgende vacatures in onze classis:

Ring Groningen: ambt van ouderling
Ring NO-Groningen: ambt van diaken
Ring Oost-Groningen: ambt van predikant
Ring Westerkwartier: ambt van diaken en van ouderling-kerkrentmeester
Ring Assen: ambt van predikant en ouderling
Ring Hoogeveen: ambt van diaken

Bevestiging ds. Heleen Maat

Ds. Heleen Maat is als regiopredikant op 27 november a.s. aan onze classis verbonden. Ds. Jan Hommes heeft haar bevestigd.

(Her)benoemingen Visitatie

De afgevaardigden hebben ingestemd met de herbenoeming van ds. Wouter Bakker als voorzitter van het Classicale College voor de Visitatie met ingang van 1 april 2023 voor een periode van 4 jaar. Ds. Marja de Jager en Gerard van Slageren zijn benoemd resp. herbenoemd als leden van het CC v/d Visitatie.

Nieuwe notulisten!

Mevrouw Tiety Veerman-Hiddinga (PG Winsum-Halfambt) is benoemd tot notulist voor de classicale vergadering. De heer Hans Beek te Zuidhorn is benoemd tot notulist voor de BM-vergaderingen.

Penningmeester en administrateur

De heer Gerrit van den Bosch te Smilde is tot penningmeester benoemd. De heer Freerk Mol heeft toegezegd zich als administrateur te willen blijven inzetten voor onze classis.

Begroting 2023

De vergadering heeft de begroting voor 2023 goedgekeurd.

Vierde ambt

De kerkelijk werkers Esther de Vegt en Bert Broers nemen deel aan een verkenning naar een eventueel in te stellen vierde ambt voor kerkelijk werkers die geen dienaar des Woords willen worden.

Volgende vergaderingen

De volgende classicale vergadering is gepland op 21 februari 2023. Deze wordt gehouden in de ringen Emmen/Hoogeveen. De vergaderingen daarna vinden plaats op 16 mei, 19 september en 28 november.

Scroll naar boven