Classisvergadering 16 mei 2023: parels van gemeentezijn!

Snel naar:

Parels van gemeentezijn
Mutaties
Verslag Generale Synode
Beleidsplan 2023-2028
Volgende vergadering

De tweede ‘Classis dichterbij’ vond plaats in Baflo, ring Winsum. Er waren bijna vijftig mensen fysiek aanwezig! Omdat een groot deel van hen gasten waren, werd het quorum (verplichte aantal) van 15 aanwezige classisafgevaardigden toch net niet gehaald, waardoor er geen rechtsgeldige besluiten konden worden genomen.

De bijeenkomst in de Immanuelkerk van Baflo begon met een Avondgebed door ds. Gonny de Boer, predikant HG Ten Boer-Woltersum-St Annen. Daarna begon programmaonderdeel over het thema ‘parels (en belemmeringen) van onze gemeente’, voorbereid door Hiltsje Dubois-Andringa (PG Warffum) en Marina Schuurman (PG Uithuizen).

Parels van gemeentezijn

Bij de uitnodiging voor deze vergadering zijn alle gemeentes gevraagd hun parels te inventariseren en mee te nemen. De oogst is middels stickers geplakt op zes grote vellen zodat alle aanwezigen daarvan kennis kunnen nemen.

De parels zijn gerubriceerd over de vijf domeinen van ons gemeentezijn: eredienst, pastoraat, diaconaat, missionair/kerk in het dorp, vorming en toerusting). Het zesde vel gaat over overige zaken die de moeite waard zijn om te vermelden. De vellen werden besproken in groepjes:

Eredienst

In deze groep is de zorg gedeeld over het bereiken van jonge mensen in de eredienst. Positieve ervaringen zijn ook gedeeld over een combo dat andere muziek speelt, contact via de scholen, projecten als Sint-Maarten.

Pastoraat

‘Rouwverwerking’ is een parel! In Uithuizermeeden worden twee keer per jaar gemeenteleden uitgenodigd die een partner hebben verloren. In Winsum is een pilot over rouwverwerking gehouden. Een parel die bij alles terugkomt is ‘ontmoeting’: met ‘Bakkie in de buurt’ in Uithuizermeeden, ‘Kovvie-kouk-keuveln’ in Warffum en Winsum is daar ook mee gestart.

Diaconaat

Er is een start gemaakt met een diaconaal platform in de gemeente Het Hogeland. Tijdens de eerste ontmoeting is gesproken over onze kracht van kerk-zijn op diaconaal vlak en hoe belangrijk samenwerking is met een team van welzijnsorganisaties en vrijwilligers. Je hebt elkaar nodig om voorbij de voordeur van mensen te komen die juist extra zorg en ondersteuning nodig hebben. De tweede bijeenkomst is gepland op 20 juni a.s. GK ten Boer organiseerde een voedselactie tijdens Kerst en legde ook verder contact door te vragen ‘kunnen we nog iets meer voor je betekenen?’.

Missionair, kerk in het dorp

In deze groep werd gesproken over het bereiken van niet-kerkelijken. Na de fusie is Winsum een pilot van zes jaar opgestart met als taak ‘hoe de kerkgebouwen in de omliggende dorpen levend houden’. Dat heeft geresulteerd in een taakgroep ‘kerk in het dorp’. Er zijn plaatselijke commissies in de dorpen. Ook niet-gemeenteleden, die betrokken zijn op het dorp en op behoud van het kerkgebouw, maken deel uit van deze commissies. Één keer per maand worden roulerend diensten en activiteiten op het gebied van zingeving gehouden. En er worden culturele activiteiten gehouden op het gebied van natuur, kunst, muziek, cultuur, lezingen, exposities, maaltijden, enz. Daarmee wordt de verbinding gelegd tussen de mensen uit de dorpen en de kerk als gebouw. Belangrijk is het behoud van eigen identiteit van ieder dorp. Voortrekker is pastor Jolanda Tuma.

De landelijke kerk biedt een cursus ‘uitvaart leiden’ aan voor gemeenteleden die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad uitvaarten willen leiden. Daar is grote belangstelling voor en voorziet zeker in een behoefte, omdat het soms heel lastig is om een voorganger te vinden.

Vorming en toerusting

Een van de parels zijn de maandelijkse wandelingen die met de clustergemeentes worden georganiseerd, soms in stilte, soms met een tekst, elke keer vanuit een ander dorp en daarnaast excursies en lezingen. Helaas is er wel weinig menskracht in alle gemeentes.

Overig

Sinds 1 januari 2022 bestaat in de kerkorde de mogelijkheid dat een gemeente die te klein is wordt opgeheven en samengevoegd met een buurgemeente. Belangrijk is om een Plaatselijke Regeling te hebben waarin de kerkenraad binnen de grenzen van de kerkorde heeft vastgelegd hoe bepaalde zaken zijn geregeld.

Mutaties

Mevrouw Sieta de Boer-Jongsma (Ten Boer) is tot lid van het classicale college voor de visitatie benoemd. De heer Johan Scholtanus (Appingedam) is voorzitter van het classicale college voor de behandeling van beheerszaken geworden. De heer Aaldert Renting (GK Zuidwolde Dr) is tot primus afgevaardigde naar de Generale Synode verkozen. Jochem Abbes blijft secundus. We bedanken hartelijk ds. Marijn Krooneman, die een beroep heeft aangenomen naar GK Urk, en Berend Meems. Zij treden terug uit de synodeafvaardiging en de classisvergadering.

Verslag Generale Synode

Afgevaardigde Heleen Vrijhof doet verslag van de Generale Synode op 20 en 21 april 2023.

Beleidsplan ‘Naar duurzaam gemeente-zijn’

De aanwezigen bespreken in groepen onderdelen van het concept-beleidsplan 2023-2028, dat we van tevoren hadden kunnen lezen.

Door de hele nota heen worstelen we voortdurend met tegengestelde belangen. Aan de ene kant hechten we aan de zelfstandigheid van het gemeenteleven. Die is zeer divers, verschilt van gemeente tot gemeente, ook in naastliggende buurgemeentes. Dat vinden wij een groot goed. Voor het voortbestaan van al die gemeentes is wel degelijk een behoorlijke vorm van onderlinge solidariteit noodzakelijk. Sommige gemeentes slagen er niet in om het financieel voor elkaar te krijgen; andere gemeentes krijgen het qua hoeveelheid medewerkers onvoldoende voor elkaar. Als die solidariteit niet kan worden opgebracht, dan zullen op termijn die gemeentes zodanig in de problemen komen dat ze eigenlijk nauwelijks nog kunnen voortbestaan. Het is de kunst voor het komende jaar om in samenspraak met allerlei vertegenwoordigers van de ringen te kijken hoe we die problemen willen oplossen.

Volgende vergadering

De volgende classisvergadering is op 19 september. Meer informatie over de locatie en het programma vindt u binnenkort op deze website.

Scroll naar boven