Brainstormavond diaconaal platform voor het Hogeland

Op 14 maart 2023 kwam een groep vertegenwoordigers van kerkelijke gemeenten in de burgerlijke gemeente het Hogeland samen om te brainstormen over samenwerking op het gebied van kerk en samenleving. Het initiatief is ontstaan vanuit het halfjaarlijkse overleg van de burgerlijke gemeente het Hogeland met kerkelijke gemeentes in haar gebied. Daar bleek onderling behoefte elkaar beter te leren kennen, vinden en steunen.

Op de brainstormavond waren vijftien van de dertig uitgenodigde kerkelijke gemeenten aanwezig en vier berichten van verhindering. Daaruit blijkt wel dat de belangstelling breed leeft in de regio om elkaar te ontmoeten!

In de kennismakingsronde volgde een verslag van alle plaatselijke kerkelijke activiteiten op het gebied van kerk en samenleving. Ondersteuning van de Voedselbank in verschillende vormen werd vaak genoemd en ook betrokkenheid bij de opvang van vluchtelingen. In sommige dorpen, zoals Winsum en Leens, wordt bij dit laatste samengewerkt tussen kerken, gemeente en niet-kerkelijke verenigingen in het dorp. Op andere plekken is de rol van de kerk bij samenwerking in het dorp minder vanzelfsprekend en is het moeizaam bij lokale initiatieven aan te sluiten.

Dhr. Christiaan Dekker, diaconaal consulent van de classis Groningen-Drenthe van de Protestantse Kerk, gaf duidelijke aanbevelingen voor (lokale) kerkgenootschappen. Belangrijk is dat zij elkaar vinden, met elkaar ervaringen delen en samen een stem en geluid gaan vormen in het geheel van instanties en stichtingen die zich bezighouden met sociaal-maatschappelijke vraagstukken, naast de burgerlijke gemeente. Voorbeelden van samenwerkende kerkelijke gemeenten op diaconaal vlak zijn onder meer te vinden in Oost-Groningen, Hoogeveen, Eemsdelta en Westerkwartier.

Verder was namens de burgerlijke gemeente het Hogeland aanwezig mw. Olga Garasjoek, beleidsmedewerker. Zij is een belangrijke schakel tussen het beleid van de Participatiewet, uitleg daarvan en de uitvoering daarvan. De burgerlijke gemeente het Hogeland faciliteert sociaal-maatschappelijke hulp in samenwerking met twintig netwerkpartners, die samenkomen in het armoedeplatform. Er bestaat een mogelijkheid dat de gezamenlijke lokale kerken in het gebied van de burgerlijke gemeente het Hogeland daar ook aan deel zouden kunnen nemen!

Stichting Eigen Kracht Noord-Groningen was ook aanwezig in de persoon van dhr. Harold Bouwman. Deze stichting werkt overkoepelend voor het armoedeplatform, zit de kwartaalvergaderingen voor en verzorgt secretarieel werk voor het armoedeplatform. Van belang is dat de hulp van verschillende organisaties op elkaar afgestemd wordt. Hoe kun je mensen zó helpen dat ze uiteindelijk op eigen kracht zelf verder kunnen?

Het vervolg van de avond was een boeiend stellingenspel, om helder te krijgen waar behoefte aan is bij kerkelijke gemeenten op sociaal-maatschappelijk vlak. Volgende keer gaan we met elkaar in gesprek over waar de kerk juist sterk en goed in is, ten opzichte van andere niet-kerkelijke stichtingen en organisaties. Een leidraad voor gesprek zijn de 4-G’s:

  • Gebouw
  • Gemeenschap, het netwerk, bijvoorbeeld als er snel bepaalde dingen nodig zijn voor opvang vluchtelingen
  • Geloof. Zingeving en troost, er zijn, zoals bijvoorbeeld ook een schuldhulpmaatje. Input van de kerk is een andere benadering die wat toevoegt. Oog voor onrecht dat anders niet gezien wordt.
  • Geld en middelen, als er geen andere voorzieningen meer passen. Andere organisaties/stichtingen moeten het wel weten als dit gegeven wordt en de gift moet uiteraard niet gekort worden op de verkregen uitkering.
Scroll naar boven