Vacature: Regionaal predikant

Classis Groningen-Drenthe zoekt een fulltime classicale deskundige/adviseur – regionaal predikant. Iemand met de pastorale vaardigheden van een predikant die gemeenten dient in het proces om in het dorp aanwezig te blijven als vitale kerk. Klik hier voor de volledige vacature en contactgegevens.

De classis Groningen-Drenthe bestaat uit een groot aantal zeer kleine gemeenten, waarvan de kerkenraad veelal bestaat uit vijfenzeventigplussers, en gemeenten die moeite ondervinden met het hebben van een volwaardige kerkenraad. Het gaat hierbij om vergrijsde gemeenten waar weinig aanwas is en waar de jongeren zijn vertrokken (krimpregio’s). Met name deze gemeenten doen steeds vaker een beroep op het breed moderamen (BM) voor een gesprek over de toekomst van hun gemeenten.

Het Breed Moderamen is het dagelijks bestuur van de classiscale vergadering. De classis (en daarmee ook het BM van de classis) is een ambtelijke vergadering vanuit de kerkenraden, een zogeheten ‘meerdere’ vergadering. Het is een plek om met elkaar te spreken over hoe het gaat in de kerkelijke gemeenten, zowel waar het gaat om het geestelijk leven als om de organisatie van de gemeente. En we horen van mooie dingen die gebeuren en van mensen die vol enthousiasme en zeer betrokken aan het werk zijn. We merken ook dat het moeilijker wordt ambtsdragers te vinden en dat de betrokkenheid van jonge mensen weg lijkt te vallen c.q niet aanwezig is in krimpregio’s.

Als meerdere ambtelijke vergadering proberen we het functioneren van kleine gemeenten in samenhang met grotere gemeenten te dienen. Het beleid van de classis is erop gericht kleine gemeenten toekomstbestendig en vitaal lokaal gemeente te laten zijn: in het dorp, in de wijk. Tot nu toe betekent dat vooral dat we eventueel samen met de plaatselijke gemeenten zoeken naar de mogelijkheden om te doen wat ze altijd al deden, namelijk het uitvoeren van de vijf zogeheten basistaken. Daarbij gaat het om de eredienst, de pastorale zorg, diaconaat, vorming en toerusting en missionair gemeente zijn. Dat lukt een heel eind, als we een aantal begrippen als diaconaat en missionair gemeente zijn maar wat ruim opvatten. Steeds vaker komt de uitvoering van deze basistaken onder druk en is het belangrijk voor een gemeente om een partner te zoeken om samen dingen te doen. Op het terrein van vorming en toerusting is al heel lang een proces gaande van samenwerking tussen predikanten die bijvoorbeeld samen een boekje uitgeven met hun programma’s: lezingen, kringen en dergelijke of hun kring ook in een andere gemeente houden. Ook op het vlak van diaconaat wordt op veel plaatsen samengewerkt met buurgemeenten en andere kerkelijke gemeenten (vrijgemaakt gereformeerd, christelijk gereformeerd, baptisten en andere); soms doet ook de burgerlijke overheid hierin mee of organisaties van niet-kerkelijke aard.

In een aantal situaties worden gemeenten echt te klein. Kerkenraden hebben vaak al heel veel gedaan om de situatie te verbeteren, maar het lukt niet meer. Er worden geen nieuwe ambtsdragers meer gevonden en het is al minimaal; er is geen moed en energie meer om het verlangen naar vernieuwing (dat wel aanwezig is) daadwerkelijk vorm te geven; er treedt vermoeidheid op vanwege de vele zaken die geregeld moeten worden en die moeten gebeuren en lasten als een kerkgebouw die onoplosbaar lijken.

Als Breed Moderamen van de classis Groningen-Drenthe willen we in samenwerking met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) met name (maar niet alleen) kleine gemeenten graag van dienst zijn.

Er is vaak moeite om te bedenken hoe de samenwerking vorm zou kunnen krijgen en behoud van identiteit en zeggenschap mogelijk is; er zijn veel mogelijkheden om samen zaken op te pakken, maar kerkenraden zijn soms niet meer in staat om dat zelf op te zoeken. En omdat er zo veel mogelijk is en maatwerk is geboden (zie in de kerkorde O 2-7 en de Generale regeling 1) is deskundige begeleiding noodzakelijk en regelmatig niet voorhanden. Bovendien willen we graag in de regio deskundigheid opbouwen.

Daarom willen wij als classis een deskundige/adviseur werven met pastorale vaardigheden van een predikant, die gemeenten dient en dienstbaar is aan het proces om in het dorp zo goed mogelijk aanwezig te blijven als kerk en ook vitaal te blijven.

We hebben daarbij een aantal gebieden op het oog, maar misschien komt het gehele gebied van onze classis hiervoor als werkterrein wel in aanmerking, waar deze classisdeskundige t.b.v. de gemeenten aan de slag kan. We zijn reeds in gesprek in de ring Oost-Groningen, de ring Noordoost-Groningen en in de ring Zuidoost-Drenthe en er staan gesprekken gepland in de ring Westerkwartier en in de ring Zuidwest-Drenthe. We spreken met hen over vergaande samenwerking: wat kunnen wij als BM betekenen waar het gaat om de last van beheerszaken; wat kunnen we doen om de kerkenraad te bepalen bij de kern van kerk-zijn; op welke manier kunnen wij voorzien in voorgangers, al dan niet gezamenlijk en misschien wel in teamverband. Wij zoeken iemand die een dergelijk proces kan begeleiden en daarvoor is het noodzakelijk dat iemand structureel gedurende vier jaar actief bezig is ook om zelf de kennis op te doen die nodig is. Al met al denken wij dat een volledige formatieplaats wenselijk is.

Wij denken dat een voltijds-predikant hierbij zeer behulpzaam zou kunnen zijn. Wij menen dat een dergelijke predikant in dienst moet zijn van de classicale vergadering, in nauw contact met de classispredikant en het BM, als adviseur verbonden aan het BM en zo aanwezig bij de vergaderingen.

Doel en inhoud van de formatieplaats van classicaal adviseur/deskundige
De functie staat in het kader van de roeping van de classicale vergadering (CV) om de verbondenheid van de gemeenten met elkaar inhoud te geven. De classicaal adviseur/deskundige geeft mede gestalte aan de verantwoordelijkheid van de CV voor het bevorderen van het kerkelijk leven en een brede, gevarieerde kerkelijke presentie in de classis. In de CV krijgt de roeping van gemeenten om samen kerk van Christus te zijn gestalte in onderlinge aanmoediging, raadgeving, inspiratie en bemoediging. De classicaal adviseur/deskundige verricht zijn/haar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het breed moderamen van de classis en in nauw overleg met de classispredikant.

De classicaal adviseur/deskundige:

  • is mede het gezicht van de CV en belichaamt de eenheid van de kerk in de classis.
  • representeert haar in persona bij gemeenten en kerkenraden in het toezien op en appelleren aan de kernen van kerk-zijn.
  • bevordert de ontmoeting van de gemeenten.
  • signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft, wat hen belemmert en verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun roeping.
  • heeft gevoel voor een kleine gemeente en haar zelfstandigheid.
  • heeft kennis van dan wel de intentie die kennis op te doen van de Kerkorde en gevoel voor het benutten van kerkordelijke ruimte om maatwerk te bieden voor gemeenten.
  • heeft een uitgesproken visie op gemeente-zijn, vooral waar het gaat om kleine gemeenten al dan niet samen met een grotere gemeente.
  • hij/zij moet kunnen omgaan met en zich kunnen bewegen in het zogeheten mozaïek van kerkplekken en dat mozaïek ook vorm kunnen en willen geven. Dat betekent flexibiliteit en creativiteit moet voorhanden zijn in soms complexe processen vanwege het meedoen van meerdere verschillende gemeenten (en predikanten en kerkelijk werkers)

De financiering
Deze classicale deskundige/adviseur wordt gefinancierd door de Maatschappij van Welstand, het Solidariteitsfonds van de landelijke kerk en door de Protestantse Stichting steunfonds classis Groningen-Drenthe.

Daarnaast is de CV met het BM van mening dat het goed zou zijn wanneer de gemeenten in onze classis, zeker degenen die zich dat goed kunnen veroorloven, zelf iets bijdragen aan de kosten van een dergelijke predikant/classicale deskundige/adviseur.

Het Breed Moderamen, april 2022

Scroll naar boven