Vacatures

De Classis Groningen-Drenthe zoekt met ingang van 1 januari 2025 een

Voorzitter

Wij zoeken een voorzitter die:

 • betrokken is bij de breedte van de Protestantse Kerk;
 • leidinggevende en bestuurlijke ervaring heeft;
 • ervaring heeft met het voorzitten van besturen waarin vrijwilligers werken;
 • een persoonlijkheid meebrengt die bijdraagt aan een gezaghebbende positie binnen de classis;
 • een teamplayer en verbinder is;
 • die het beleidsplan van de classis onderschrijft en wil meedenken en meebewegen in de implementatie de komende jaren.

Iemand die:

 • denkt in kansen en out-of-the-box mogelijkheden;
 • buiten de kaders durft te denken en te doen (het doel is leidend, niet de regels);
 • strategische denkkracht bezit;
 • veranderkundige affiniteit heeft;
 • humor en lef heeft;
 • voldoende tijd heeft, gelovig is en betrokken bij een protestantse gemeente;
 • koersbewakend is, de context van de classis binnen de organisatie van de PKN kent en zich bewust is van welke positie de classis in het netwerk en in het gesprek kan innemen. Hij/zij houdt actuele maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen bij en kan daar bestuurlijk op inspelen.

Als voorzitter:

 • geef je leiding aan de classicale vergadering, het breed moderamen en moderamen en werk je in collegialiteit nauw samen met de classispredikant en het (breed) moderamen;
 • voer je het jaargesprek met de classispredikant, het jaargesprek met de voorzitter van het college voor de visitatie en voer je het jaarlijkse gesprek met het moderamen van het classicaal college voor behandeling van beheerszaken (CCBB);
 • neem je zo nodig deel aan interventies bij kerkenraden waar zich ernstige bestuurlijke probleem voordoen;
 • vertegenwoordig je de classis in bijeenkomsten georganiseerd door de landelijke protestantse kerk;
 • neem je deel aan het Afstemmingsoverleg Land-Regio, met alle andere classisvoorzitters en vertegenwoordigers van de generale synode en de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk (drie à vier bijeenkomsten per jaar, exclusief deelname aan eventuele commissies-ad-hoc);

Overige taken:

 • Wekelijks overleg met (in volgorde van frequentie) classispredikant, scriba en andere BMCV-leden;
 • Deelnemen aan classicale beleidsvorming door bestuderen, bespreken, schriftelijk becommentariëren en zo nodig zelf meeschrijven aan beleidsstukken

Belangrijke documenten die u kunnen helpen om een beeld te vormen over het werk in de classis zijn:

Praktische aspecten:

De benoeming is voor vijf jaar. De functie is onbezoldigd. Kosten worden vergoed volgens de uitgangspunten die binnen de Protestantse Kerk gangbaar zijn. De voorzitter kan voldoende tijd vrijmaken voor de functie. Het tijdsbeslag wordt geschat op minimaal vijftien uur per week. Het werk vindt zowel overdag als ‘s avonds plaats.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar iemand met het ambt van diaken of ouderling-kerkrentmeester, om zodoende een spreiding van de ambten ook in het moderamen te hebben. Ook mensen die thans geen ambtsdrager zijn, maar wel bevestigd willen worden in een ambt met bijzondere opdracht kunnen reflecteren op deze functie.

Wat hebben we te bieden?

 • een plek waar wordt gewerkt aan blijvende ruimte voor geloofsbeleving met perspectief voor nieuwe initiatieven en veel aandacht voor samenwerken;
 • een vrolijk, hecht team, met ruimte voor diverse visies op het geloof;
 • de mogelijkheid om strategisch mee te werken aan de toekomst van de kerk.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in deze functie en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de huidige voorzitter de heer Henk van Dijk, mobiel: 06 – 23 23 14 66 of met de classispredikant ds. Ellen Peersmann, mobiel: 06 – 58 01 52 61; e-mail: e.peersmann@protestantsekerk.nl.

Wilt u de naam noemen van iemand die u hiervoor geschikt acht of wilt u direct uw belangstelling kenbaar maken? Mail dan bij voorkeur voor 24 augustus a.s. naar de scriba van de classis, mevrouw Leny de Zeeuw, e-mail: scriba@classisgroningendrenthe.nl. Gesprekken met kandidaten vinden plaats op 29 augustus 2024.

_DSC6603
Scroll naar boven