College Visitatie

Visitatie
Visitatie betekent dat leden van dit college naar uw gemeente komen om met betrokkenen te spreken. Ze vormen zich een beeld van het reilen en zeilen van de gemeente en de problemen daarin. De classispredikant kan dit college vragen om een gemeente of een ambtelijke vergadering te visiteren als zich moeilijkheden voordoen. Ook kan het college, na overleg met de classispredikant, zelf initiatief nemen voor een visitatie wanneer feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven of een kerkenraad daarom vraagt.

Het college werkt nauw samen met de classispredikant. Hun rapportage na een visitatie wordt gedeeld met de classispredikant en het breed moderamen van de classicale vergadering. Op basis van deze rapportage beslist het breed moderamen - zo nodig – over te nemen maatregelen.

Ontmoeting van gemeenten
Dit college ziet ook toe op de ontmoeting tussen gemeenten onderling. Daartoe onderhoudt de voorzitter van het college contact met de (ringen van) gemeenten en laat zich op de hoogte stellen van de aard en inhoud van de ontmoetingen. Waar nodig geeft de voorzitter advies over de aanpak daarvan of levert een inhoudelijke bijdrage.

Het college voor Groningen en Drenthe bestaat uit een tiental predikanten en andere (voormalige) ambtsdragers.

Contact

Voorzitter CCV: ds. Marja de Jager
m.dejager@protestantsekerk.nl   |  mobiel: 06 – 29 43 97 96

Secretaris CCV: Berend Wiarda
scriba-visitatie@classisgroningendrenthe.nl | 0522 - 25 61 41

Scroll naar boven