College Bezwaren en Geschillen

Bezwaren
U kunt een bezwaar indienen als u in uw belang of kerkelijke verantwoordelijkheid getroffen bent door een besluit van de kerkenraad, ring of classis. U moet het bezwaar indien binnen dertig dagen nadat het besluit bekend is gemaakt. Stuur het bezwaar op naar

Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, t.a.v. Dieuwke Jonker, Back Office Kerk & Werk
Postbus 8504, 3503 RM, Utrecht

Onder vermelding van: uw naam, woonplaats en kerkelijke kwaliteit (bijv. lid of ambtsdrager), de datum en uw handtekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en uw motivering voor het bezwaar.

Als u erom vraagt of als het college er reden toe zit, wordt een hoorzitting gehouden om beide partijen te horen. Het college doet vervolgens een uitspraak.

Geschillen
Dit college behandelt geschillen tussen kerkelijke lichamen (zoals een kerkenraad, college van kerkrentmeesters, diaconie, moderamen van de classis, etc.) en ambtsdragers. Het geschil moet dan wel betrekking hebben op de vervulling van een kerkelijke taak, de taakverdeling onder verschillende mensen of groepen of de bevoegdheden van verschillende mensen of groepen.

Contact

Contact
Voorzitter CCB&G: ds Th. Veenstra
0521 85 80 69
voorzitter-ccbg@classisgroningendrenthe.nl

Secretaris CCB&G: dhr. mr. ing. A.L.A.H. de Muij
0521 59 11 26
secretaris-ccbg@classisgroningendrenthe.nl

Scroll naar boven