College Behandeling Beheerszaken

Controle
Dit college zorgt ervoor dat gemeenten en de classis hun financiële verslaglegging goed op orde hebben en voldoen aan de regels die daarvoor gesteld zijn in de Nederlandse wet en de kerkorde van de PKN. Zo voorkomt het dat gemeenten in de problemen komen. Het college controleert de begrotingen en jaarrekeningen, beleidsplannen en ANBI-gegevens. Daarnaast kan het bemiddelen wanneer een kerkenraad en een college van kerkrentmeesters of een college van diakenen geen overeenstemming kunnen bereiken over de vaststelling van de begroting of jaarrekening.

Solvabiliteit
Andere belangrijke taken van dit college draaien om het bepalen van de financiële draagkracht van gemeenten (solvabiliteit) voorafgaand aan grote uitgaves. Het college moet bijvoorbeeld een solvabiliteitsverklaring afgeven voordat een gemeente een predikant(e) kan beroepen. Het college verleent toestemming om een kerk, een orgel of andere voorwerpen van (cultuur)historische of architectonische waarde te verbouwen, te restaureren, te verkopen, te vervreemden of af te breken. Ook als een gemeente een overeenkomst met financiële gevolgen aangaat met een kerkenraadslid, een lid van het college van diakenen of het college van kerkrentmeesters moet het college van tevoren toestemming verlenen.

Leden van het college worden benoemd door de classicale vergadering. Ook is er een beoordelingscommissie bestaande uit twaalf leden en oud-leden van het CCBB. Deze beoordelingscommissie beoordeelt de begrotingen en jaarrekeningen van gemeenten en diaconieën uit het werkgebied en gaat daar zo nodig over in overleg met de betreffende gemeente of diaconie.

Contact

E-mailadres algemeen:
ccbb-groningen-drenthe@protestantsekerk.nl

Voorzitter CCBB: dhr. Johan Scholtanus
j.scholtanus@protestantsekerk.nl

Beleidsmedewerker ondersteuning CCBB’s: dhr. Theo Trox
t.trox@protestantsekerk.nl

Scroll naar boven