Verslag Ringvergadering Westerkwartier 20190404

Kort Verslag 3de Ring Westerkwartier- vergadering op 4 april 2019 in de Gasthorn te Zuidhorn.

40 aanwezigen;
Opening: Ds. M. Klomp, voorzitter van de Ring Westerkwartier opent deze 3de Ring-vergadering en heet ons allen welkom in het bijzonder de gasten die veelal het jeugdwerk vertegenwoordigen.

Bij de opening leest ds. M. Klomp Psalm 8 met ons, waar gesproken wordt over de mens als beheerder van de schepping. Juist in deze tijd waarin we veel zorgen hebben omtrent deze schepping. Daarom zingen we samen de liedtekst van Ds. A. F. Troost, op de melodie van Gez. 488a
“Kyrieleis, heb medelijden, de schepping klaagt, de aarde huilt- akkers en weiden: straks woestijnen, het voedsel schaars, de grond vervuild”.
De Ring is bedoeld om elkaar als gemeente te blijven ontmoeten, elkaar te bemoedigen en te inspireren. En wat je bezig houdt te delen.

Presentielijst: De presentielijst gaat rond. De ideeënlijst kan worden ingevuld voor nieuwe onderwerpen. Genoemd zijn:
• Eenzaamheid, m.n. onder ouderen
• Communicatie
• Catechese, gespreksgroepen, iets voor tieners: samen regionaal of in clusterverband misschien aan te pakken?
• Mogelijkheden zoeken om meer gebruik te maken van elkaars mogelijkheden, samen activiteiten oppakken?

Het verslag van de vergadering 17 januari 2019 behoeft geen aanpassingen/correctie.
 Ter informatie: de verslagen van de Ringvergaderingen wordt doorgestuurd naar de Classis.

Mededelingen: Als snel kwam een gesprek op gang over samenwerking via whatsapp of andere media. Marco Kooi (Zuidhorn) opperde een Whatsappgroep binnen de Ring te starten, daarom ging er een lijst rond om hem van de nodige 06 nrs. te voorzien.

Locatie Ringvergaderingen: Mede met het oog op de ligging binnen de Ring Westerkwartier is gekozen voor de locatie, afwisselend, Grootegast en Zuidhorn.

Welkom aan Martine Versteeg, relatie manager Jeugd@MissieNederland;
Zij presenteert “Hoe kan ik jongeren beter bereiken?”
We gingen aan de slag met de vraag: “Noem de belangrijkste redenen voor jongeren om bij de kerk te blijven.” Onze antwoorden werden per telefoon direct zichtbaar op de beamer d.m.v. menti.com

Bij een eerder gehouden onderzoek kwamen de volgende zaken naar voren:
Wat niet doorslaggevend was:
 Trendy leiders, gebouw of diensten
 Grootte of leeftijdsfase van de kerk
 Kerkgenootschap
 Groot budget
 Aangepaste boodschap
 Entertainment jeugdprogramma


In deze leeftijdsfase is de jeugd veel bezig met de vragen:
Wie ben ik? Je mag zijn een kind van God
Waar hoor ik bij? Je mag je thuis voelen in deze groep. In het “gezin van God”
Waar doe ik toe? Je mag al stuntelend en groeiend je gaven ontdekken en ontwikkelen.

Daarna volgde wat wel!! belangrijk blijkt te zijn, waar we van kunnen leren en waar we met elkaar over in gesprek gingen:

• Een warme gemeenschap;
 Goede en warme relaties tussen generaties. Conflicten niet toedekken maar oplossen.
• Houd van ze
 Laat ze voelen dat ze er toe doen, niet ‘gedogen’ maar liefhebben. En rekening houden met de levensfase waar ze zich in bevinden. Hoe kijken we naar onze jongeren? Hoe werkt God door kinderen/jongeren heen? Voelen zij zich kind in het gezin van God?
• Doorgeef leiderschap
 Durf leiderschap door te geven, durven we in de kerk verantwoordelijkheid te delen. Hen bij belangrijke beslissingen te betrekken? Vragen we aan hen wat zij kunnen bijdragen? We kunnen van ze leren!
• Jezus Christus centraal en serieus
 Durven we ruimte te geven aan onze eigen twijfels en vragen? Kunnen we de echtheid van ons geloof delen? Stilzwijgen is een belemmering. Is er straks nog een generatie die God kent?
• Breng met blijdschap het Goede Nieuws
 Zijn we als kerk voldoende zichtbaar, God houdt zich ook bezig met/in de wereld buiten de kerk. We moeten onszelf en anderen niet bang maken voor ‘de boze buitenwereld” … Wij hebben Goed Nieuws te brengen!
• Houd in alles rekening met jongeren/ ouders met kinderen. Gun hen dat je rekening houdt met hen die nog niet hun plekje in de kerk hebben gevonden. Het is ruimte geven en soms wat inleveren. Heb een ruim budget voor het jongerenwerk, zodat de plannen daar niet op afknappen.

Pauze.

Gezamenlijke gedachtewisseling
Over bovenstaande punten kwam een levendig gesprek op gang. Eigenlijk was er te weinig tijd. Veel ideeën en suggesties kwamen enthousiast voorbij. Het bereiken van de jeugd is niet zozeer het werk van de Jeugdwerker. Hij kan gemeente en ouders stimuleren: er is werk aan de winkel voor de hele gemeente!
Gesproken werd over een experimenteren met b.v. Kliederkerk.> een ontmoeting met activiteit voor jong en oud;
Het Bijbelverhaal staat centraal en wordt creatief benaderd.
Een viering, met hetzelfde Bijbelse thema.
Gezamenlijk eten.
Probeer zoveel mogelijk draagvlak te creëren, Geen draagvlak?> remt het proces. Wat kunnen we doen om positief te starten?> begin bij jezelf…wat kan ik??? Maar probeer te voorkomen dat er een kerk binnen de kerk ontstaat.
Stel jezelf de vraag: Wat bindt ons?? In het Huis van de Heer, waar onze ziel zich thuis voelt, zoeken we naar elkaar en houden we rekening met elkaar.
Conclusie:
Zijn wij een gemeenschap die warm is?
Die niet veroordelend is in haar Boodschap? en
Laten we zien wat het betekent om Christus te volgen?

Martine Versteeg wordt bedankt voor haar enthousiaste presentatie en ontvangt als dank een Groninger koek.

Sluiting
Tot slot zingen we samen, ja. Staande! Het lied “Ik danste die morgen” (Lied 839)

Akkie Jellema-Riedstra, notuliste.

Activiteiten van de ring Groningen

Activiteiten ring Groningen.

In de classicale vergadering van 29 januari 2019 vertelde dhr. Keegstra iets over de activiteiten van de ring Groningen

De ring Groningen omvat 16 gemeenten, te weten 8 in de stad Groningen, inclusief de Evangelisch Lutherse gemeente en 8 omliggende gemeenten. Er zijn 2 werkgemeenschappen, te weten Gorecht en Groningen. In april 2018 is de ring begonnen met de voorbereiding van een vergadering voor alle kerkelijke geledingen. Daarbij hebben we ons de vraag gesteld: ‘hoe gaan we daarmee om?’. We hebben Utrecht om advies gevraagd. Volgen we een sturingsmodel of een organisatiemodel? In onze ring hebben we gekozen voor een ‘mengkraan’ model: er zijn een aantal mensen benoemd die de stuurgroep vormen. De organisatie van activiteiten laten we per keer wisselen over de verschillende gemeentes.

Om meer contacten te krijgen met en tussen de gemeenten van de ring is in de eerste vergadering van de ring voorgesteld om elk jaar iets te organiseren in één van de bijbehorende gemeenten. Gemeente Zuidbroek heeft aangegeven om hiermee te willen starten.

In oktober 2018 hebben zij een kerkendag onder het thema ‘Verbinding’ gehouden. De kerkendag bestond uit een rondleiding in de Petruskerk, bezoek aan de historisch begraafplaats, orgelspel op het Schnitger-Freitag orgel en het zingen van enkele bekende en onbekende liederen uit het nieuwe liedboek, lunch, bezoek en kennismaking classispredikant ds Jan Hommes, en afsluiting met rondetafelgesprekken aan de hand van enkele vragen, zoals:

  • Wat kunnen we als gemeenten binnen deze ring voor elkaar betekenen?
  • Kerk-zijn in het dorp/in de stad: hoe ben je als kerkelijke gemeenschap zichtbaar in je eigen omgeving?
  • Hoe zou u kerk kunnen en willen zijn in uw eigen omgeving (dorp/stadswijk)?

Om elkaar te ontmoeten, om elkaar beter te leren kennen en met elkaar van gedachten te wisselen. Er waren 35 personen aanwezig. De heer Keegstra heeft de kerkendag bijzonder en inspirerend ervaren. Er werd verder gesproken over uitwisseling van adressen en over vorming & toerusting.

De heer Keegstra: eenmaal per jaar willen we een huishoudelijke vergadering houden in de maand mei, en dan eenmaal per jaar in het najaar een kerkendag. De stad Groningen heeft zich bereid verklaard om de kerkendag in 2019 te organiseren en de gemeente Hoogezand-Sappemeer in 2020. Iedereen die belangstelling heeft is welkom. We zetten in op een informele sfeer en willen niet bureaucratisch opereren.

Verslag Ringvergadering Hoogeveen 20190403

Verslag van tweede bijeenkomst ring Hoogeveen.
 
Locatie: Protestantse Gemeente Alteveer-Kerkenveld, Alteveer 21, 7927 PA Alteveer.

De ring Hoogeveen, voorheen Classis Hoogeveen genoemd, is op 3 april 2019 voor de tweede keer bij elkaar. Het grote verschil tussen beide is dat alleen ambtsdragers Classis vergaderingen bezochten, en de bijeenkomsten van de ring Hoogeveen zijn bedoeld voor ambtsdragers en gemeenteleden. De ringbijeenkomsten zijn gemeentebreed! Het doel van de bijenkomsten is dat zoveel mogelijk mensen uit zoveel mogelijk gemeenten elkaar ontmoeten.

De agenda bevatte o.a. de volgende punten:
1. Welkom door Albert Smit, en opening door ds. Harry Hoogeveen.
2. Waarderende gemeenteopbouw in een 'snelkookpan'. Het geheel onder leiding van Els Deenen, met tussentijdse pauze.
3. Uitleg, voorbeelden en resultaten van waarderende gemeenteopbouw.
4. Korte uitleg over het onderwerp 'The God Story'.
5. Informatie van Herman Bleeker met betrekking tot de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer.
6. Sluiting Gerard Dekker.

Na welkom te zijn geheten door Albert Smit, opende ds. Harry Hoogeveen de bijeenkomst en ging voor in gebed. In groepsverband werd het schriftdeel Handelingen 9:1-9 behandeld en aansluitend gewaardeerd volgens de handmethode.

Onder leiding van Els Deenen werd, met als thema 'een waardevolle ontmoeting', de werkwijze van van het teruggaan naar de kern uitgelegd. Het gaat hierbij om het positief benaderen van een gesteld doel. Na het vertellen, weven en analyseren (zie bijlage 'terug naar de kern') is het duidelijk wat er in gemeenten leeft, welke talenten er aanwezig zijn en waar naar gestreeft wordt. Belangrijk is dat er gecommuniceerd moet worden. Ook al ben je het niet helemaal met elkaar eens, kun je elkaar toch respecteren, om zo het gestelde doel te bereiken. Gebruik en benadruk wat je kan en hebt.Bouw van daaruit verder op.

Na de pauze laat Els Deenen zien waar de methode van waarderende gemeenteopbouw wordt toegepast. Dit is in de Protestantse Gemeente in Burgum , en de Brugkerk in Lemelerveld. De werkwijze is daar in gang gezet en laat bijzonder positieve uitwerkingen en resultaten zien.

Het volgende onderwerp betreft de korte uitleg over 'The God Story' door Wim van der Garde. De kern van dit onderwerp is hoe de jeugd te bereiken en in aanraking te laten komen met God en Jezus. Muziek speelt hierbij een belangrijke rol. In de bijlage over 'The God Story' staan niet alleen inhoudelijke, maar ook praktische zaken.

Herman Bleeker is kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente Elim. Hij meldde dat voor de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer, hij de contactpersoon m.b.t. beheerszaken is, voor alle bij de ring Hoogeveen behorende gemeenten. Hij is telefonisch te bereiken op 0524-51774 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Albert meldde dat Hans Lowijs en hijzelf aftredend zijn als afgevaardigde vanuit onze ring naar de classis Groningen-Drenthe. De aangesloten gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van de ontstane vacatures. Albert heeft gevraagd hier over na te denken en mogelijke kandidaten bekend te maken bij Nico Brecht, scriba van de classis.

De avond werd afgesloten door Gerard Dekker. Na het gezamenlijk bidden van 'Het Onze Vader' werd iederen uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst van de ring Hoogeveen.

De volgende bijeenkomst van de ring Hoogeveen is op 13 november 2019 op een nog nader te bepalen locatie.Leg dit a.u.b. nu al vast in uw agenda.

Hartelijke groet,
Stuurgroep ring Hoogeveen.

Ring Zuidwest Drenthe

Tot de ring Zuidwest drenthe behoren de volgende gemeenten:

*  Gereformeerde kerk Diever      
    kruiskerkdiever.nl 

*  Gereformeerde kerk Drijber    
    drijber.net/kerk 

*  Gereformeerde kerk Dwingeloo       
    brugeskerk.nl

*  Gereformeerde kerk Nijensleek  
    kerknetvledder.nl/ 

*  Gereformeerde kerk Nijeveen 
    gereformeerdekerk.nl 

*  Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange 
    middelpuntberghuizen.nl 

*  Gereformeerde kerk Westerbork  
    pgwesterbork.nu/ 

*  Hervormde gemeente Diever    
    hervormddiever.nl 

*  Hervormde gemeente Dwingeloo   
    nicolaaskerk-dwingeloo.nl
 

*  Hervormde gemeente Kolderveen-Dinxterveen 
    hgkd.nl 

*  Hervormde gemeente Nijeveen 
    hervormdegemeentenijeveen.nl 

*  Hervormde gemeente Ruinerwold  
    hervormde-gemeente-ruinerwold.protestantsekerk.net/ 

*  Hervormde gemeente Vledder  
    kerknetvledder.nl 

*  Hervormde gemeente Westerbork  
    pgwesterbork.nu/ 

*  Protestantse gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen   
    pgbeilen.nl 

*  Protestantse gemeente Havelte 
    pkn-havelte.nl 

*  Protestantse gemeente IJhorst-De Wijk  
    kerk-ijhorst-dewijk.nl 

*  Protestantse gemeente Koekange  
    koekange.protestantsekerk.net 

*  Protestantse gemeente Meppel, Het Erfdeel       
    heterfdeel.nl 

*  Protestantse gemeente Meppel, Stad en Lande 
    stadenlande.nl 

*  Protestantse gemeente Ruinen   
    pkn-ruinen.nl 

*  Protestantse gemeente Wapserveen 
    kerk-wapserveen.nl/  

 

    «« Ring Assen       Ring Hoogeveen »»