Verslag Ringvergadering Westerkwartier 20190404

Kort Verslag 3de Ring Westerkwartier- vergadering op 4 april 2019 in de Gasthorn te Zuidhorn.

40 aanwezigen;
Opening: Ds. M. Klomp, voorzitter van de Ring Westerkwartier opent deze 3de Ring-vergadering en heet ons allen welkom in het bijzonder de gasten die veelal het jeugdwerk vertegenwoordigen.

Bij de opening leest ds. M. Klomp Psalm 8 met ons, waar gesproken wordt over de mens als beheerder van de schepping. Juist in deze tijd waarin we veel zorgen hebben omtrent deze schepping. Daarom zingen we samen de liedtekst van Ds. A. F. Troost, op de melodie van Gez. 488a
“Kyrieleis, heb medelijden, de schepping klaagt, de aarde huilt- akkers en weiden: straks woestijnen, het voedsel schaars, de grond vervuild”.
De Ring is bedoeld om elkaar als gemeente te blijven ontmoeten, elkaar te bemoedigen en te inspireren. En wat je bezig houdt te delen.

Presentielijst: De presentielijst gaat rond. De ideeënlijst kan worden ingevuld voor nieuwe onderwerpen. Genoemd zijn:
• Eenzaamheid, m.n. onder ouderen
• Communicatie
• Catechese, gespreksgroepen, iets voor tieners: samen regionaal of in clusterverband misschien aan te pakken?
• Mogelijkheden zoeken om meer gebruik te maken van elkaars mogelijkheden, samen activiteiten oppakken?

Het verslag van de vergadering 17 januari 2019 behoeft geen aanpassingen/correctie.
 Ter informatie: de verslagen van de Ringvergaderingen wordt doorgestuurd naar de Classis.

Mededelingen: Als snel kwam een gesprek op gang over samenwerking via whatsapp of andere media. Marco Kooi (Zuidhorn) opperde een Whatsappgroep binnen de Ring te starten, daarom ging er een lijst rond om hem van de nodige 06 nrs. te voorzien.

Locatie Ringvergaderingen: Mede met het oog op de ligging binnen de Ring Westerkwartier is gekozen voor de locatie, afwisselend, Grootegast en Zuidhorn.

Welkom aan Martine Versteeg, relatie manager Jeugd@MissieNederland;
Zij presenteert “Hoe kan ik jongeren beter bereiken?”
We gingen aan de slag met de vraag: “Noem de belangrijkste redenen voor jongeren om bij de kerk te blijven.” Onze antwoorden werden per telefoon direct zichtbaar op de beamer d.m.v. menti.com

Bij een eerder gehouden onderzoek kwamen de volgende zaken naar voren:
Wat niet doorslaggevend was:
 Trendy leiders, gebouw of diensten
 Grootte of leeftijdsfase van de kerk
 Kerkgenootschap
 Groot budget
 Aangepaste boodschap
 Entertainment jeugdprogramma


In deze leeftijdsfase is de jeugd veel bezig met de vragen:
Wie ben ik? Je mag zijn een kind van God
Waar hoor ik bij? Je mag je thuis voelen in deze groep. In het “gezin van God”
Waar doe ik toe? Je mag al stuntelend en groeiend je gaven ontdekken en ontwikkelen.

Daarna volgde wat wel!! belangrijk blijkt te zijn, waar we van kunnen leren en waar we met elkaar over in gesprek gingen:

• Een warme gemeenschap;
 Goede en warme relaties tussen generaties. Conflicten niet toedekken maar oplossen.
• Houd van ze
 Laat ze voelen dat ze er toe doen, niet ‘gedogen’ maar liefhebben. En rekening houden met de levensfase waar ze zich in bevinden. Hoe kijken we naar onze jongeren? Hoe werkt God door kinderen/jongeren heen? Voelen zij zich kind in het gezin van God?
• Doorgeef leiderschap
 Durf leiderschap door te geven, durven we in de kerk verantwoordelijkheid te delen. Hen bij belangrijke beslissingen te betrekken? Vragen we aan hen wat zij kunnen bijdragen? We kunnen van ze leren!
• Jezus Christus centraal en serieus
 Durven we ruimte te geven aan onze eigen twijfels en vragen? Kunnen we de echtheid van ons geloof delen? Stilzwijgen is een belemmering. Is er straks nog een generatie die God kent?
• Breng met blijdschap het Goede Nieuws
 Zijn we als kerk voldoende zichtbaar, God houdt zich ook bezig met/in de wereld buiten de kerk. We moeten onszelf en anderen niet bang maken voor ‘de boze buitenwereld” … Wij hebben Goed Nieuws te brengen!
• Houd in alles rekening met jongeren/ ouders met kinderen. Gun hen dat je rekening houdt met hen die nog niet hun plekje in de kerk hebben gevonden. Het is ruimte geven en soms wat inleveren. Heb een ruim budget voor het jongerenwerk, zodat de plannen daar niet op afknappen.

Pauze.

Gezamenlijke gedachtewisseling
Over bovenstaande punten kwam een levendig gesprek op gang. Eigenlijk was er te weinig tijd. Veel ideeën en suggesties kwamen enthousiast voorbij. Het bereiken van de jeugd is niet zozeer het werk van de Jeugdwerker. Hij kan gemeente en ouders stimuleren: er is werk aan de winkel voor de hele gemeente!
Gesproken werd over een experimenteren met b.v. Kliederkerk.> een ontmoeting met activiteit voor jong en oud;
Het Bijbelverhaal staat centraal en wordt creatief benaderd.
Een viering, met hetzelfde Bijbelse thema.
Gezamenlijk eten.
Probeer zoveel mogelijk draagvlak te creëren, Geen draagvlak?> remt het proces. Wat kunnen we doen om positief te starten?> begin bij jezelf…wat kan ik??? Maar probeer te voorkomen dat er een kerk binnen de kerk ontstaat.
Stel jezelf de vraag: Wat bindt ons?? In het Huis van de Heer, waar onze ziel zich thuis voelt, zoeken we naar elkaar en houden we rekening met elkaar.
Conclusie:
Zijn wij een gemeenschap die warm is?
Die niet veroordelend is in haar Boodschap? en
Laten we zien wat het betekent om Christus te volgen?

Martine Versteeg wordt bedankt voor haar enthousiaste presentatie en ontvangt als dank een Groninger koek.

Sluiting
Tot slot zingen we samen, ja. Staande! Het lied “Ik danste die morgen” (Lied 839)

Akkie Jellema-Riedstra, notuliste.