Activiteiten van de ring Groningen

Activiteiten ring Groningen.

In de classicale vergadering van 29 januari 2019 vertelde dhr. Keegstra iets over de activiteiten van de ring Groningen

De ring Groningen omvat 16 gemeenten, te weten 8 in de stad Groningen, inclusief de Evangelisch Lutherse gemeente en 8 omliggende gemeenten. Er zijn 2 werkgemeenschappen, te weten Gorecht en Groningen. In april 2018 is de ring begonnen met de voorbereiding van een vergadering voor alle kerkelijke geledingen. Daarbij hebben we ons de vraag gesteld: ‘hoe gaan we daarmee om?’. We hebben Utrecht om advies gevraagd. Volgen we een sturingsmodel of een organisatiemodel? In onze ring hebben we gekozen voor een ‘mengkraan’ model: er zijn een aantal mensen benoemd die de stuurgroep vormen. De organisatie van activiteiten laten we per keer wisselen over de verschillende gemeentes.

Om meer contacten te krijgen met en tussen de gemeenten van de ring is in de eerste vergadering van de ring voorgesteld om elk jaar iets te organiseren in één van de bijbehorende gemeenten. Gemeente Zuidbroek heeft aangegeven om hiermee te willen starten.

In oktober 2018 hebben zij een kerkendag onder het thema ‘Verbinding’ gehouden. De kerkendag bestond uit een rondleiding in de Petruskerk, bezoek aan de historisch begraafplaats, orgelspel op het Schnitger-Freitag orgel en het zingen van enkele bekende en onbekende liederen uit het nieuwe liedboek, lunch, bezoek en kennismaking classispredikant ds Jan Hommes, en afsluiting met rondetafelgesprekken aan de hand van enkele vragen, zoals:

  • Wat kunnen we als gemeenten binnen deze ring voor elkaar betekenen?
  • Kerk-zijn in het dorp/in de stad: hoe ben je als kerkelijke gemeenschap zichtbaar in je eigen omgeving?
  • Hoe zou u kerk kunnen en willen zijn in uw eigen omgeving (dorp/stadswijk)?

Om elkaar te ontmoeten, om elkaar beter te leren kennen en met elkaar van gedachten te wisselen. Er waren 35 personen aanwezig. De heer Keegstra heeft de kerkendag bijzonder en inspirerend ervaren. Er werd verder gesproken over uitwisseling van adressen en over vorming & toerusting.

De heer Keegstra: eenmaal per jaar willen we een huishoudelijke vergadering houden in de maand mei, en dan eenmaal per jaar in het najaar een kerkendag. De stad Groningen heeft zich bereid verklaard om de kerkendag in 2019 te organiseren en de gemeente Hoogezand-Sappemeer in 2020. Iedereen die belangstelling heeft is welkom. We zetten in op een informele sfeer en willen niet bureaucratisch opereren.