Diaconaal consulent
ondersteunt kerkelijk armoedebeleid in regio

Een consulent gaat in Oost Groningen de diaconieën van 35 kerken ondersteunen en zorgen voor onderlinge afstemming van het armoedebeleid. De werving gaat deze maand nog van start.
Doel is het voorkomen en bestrijden van armoede. Speerpunten zijn armoede die van generatie op generatie overgaat en aandacht voor kinderen. De consulent komt in dienst van de Classis Groningen – Drenthe van de Protestantse Kerk en ondersteunt diaconieën in Oldambt, Pekela, Westerwolde, Stadskanaal en Veendam. De aanstelling van de consulent wordt betaald door de landelijke diaconale organisatie Kerk in Actie, kerken in de regio en landelijke en plaatselijke fondsen. De consulent gaat nauw samenwerken met een ervaringsdeskundige op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.
Stuurgroep
De nieuwe man of vrouw wordt met ingang van oktober 2020 in een voltijdsbaan aangesteld voor vijf jaar. Het idee voor een consulent is één van de aanbevelingen van de Diaconale Stuurgroep Oost Groningen. Deze wil verder onder meer dat kerken nadenken over gratis activiteiten voor kinderen en maatjesprojecten voor arme gezinnen. Ook moet het taboe op armoede binnen de kerk worden doorbroken en moet er meer contact komen tussen kerken en mensen in armoede.

Informatie over de vacature »»

Functieomschrijving Diaconaal consulent »»

Plan van Aanpak voor een diaconale PKN in Oost Groningen »»

 

 

Het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB)

Het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken heeft tot taak het toezien op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeenten, de diaconieën en de classicale vergadering binnen zijn rechtsgebied. Voor het uitoefenen van die taak worden jaarlijks de jaarrekeningen en begrotingen van plaatselijke gemeenten en diaconieën en van de classicale vergadering bekeken en beoordeeld.

Specifieke andere taken van het CCBB zijn bijvoorbeeld het afgeven van een solvabiliteitsverklaring voordat een gemeente een predikant(e) kan beroepen en het verlenen van voorafgaande toestemming om een kerk, een orgel, of andere voorwerpen van (cultuur) historische of architectonische waarde te verbouwen, te restaureren, te verkopen, te vervreemden, of af te breken. Of het verlenen van voorafgaande toestemming voor het aangaan van een overeenkomst met financiële gevolgen met een lid van het college van diakenen, of het college van kerkrentmeesters of de kerkenraad.

Ook bemiddelt het classicale college wanneer een kerkenraad en een college van kerkrentmeesters of een college van diakenen geen overeenstemming kunnen bereiken over de vaststelling van de begroting of jaarrekening.
Het classicale college doet een uitspraak wanneer een kerkenraad of een college van kerkrentmeesters of een college van diakenen bezwaar inbrengt tegen een besluit van een van de beide andere lichamen met betrekking tot de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente of van de diaconie, indien het bezwaar door bemiddeling niet kan worden weggenomen.

Elk classicale college brengt periodiek verslag van zijn werkzaamheden uit aan de classicale vergadering.

Het rechtsgebied van het CCBB is het gebied van de classicale vergadering. De leden van het CCBB worden benoemd door de classicale vergadering. Zij worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen voor een aansluitende periode van minimaal twee en maximaal vier jaar worden herbenoemd tot uiteindelijk maximaal twaalf jaar. De classicale vergadering wijst de voorzitter van een classicaal college aan.

Een kwalitatief goede bezetting van het classicale college is nodig om de kerkordelijke taken te kunnen blijven uitvoeren. Een goede bezetting is ook noodzakelijk gelet op de sterke toename van het aantal vragen en problemen bij kerkelijke gemeenten. Veel werkzaamheden worden verzet door de beleidsmedewerker ondersteuning CCBB’s, maar ook van de leden van het CCBB wordt een actieve inbreng gevraagd.

In verband met de complexiteit van de vragen uit de gemeenten is ook een goede en gespreide expertise gewenst, zowel op diaconaal terrein als ook op kerkrentmeesterlijk terrein. Daarbij gaat het om leden met een achtergrond als jurist, notaris, accountant, fiscalist, bouwkundige, financieel specialist en bestuurskundige. Daarnaast is ervaring met bestuurlijke taken in en betrokkenheid bij onze Protestantse Kerk in Nederland van belang. Ten slotte is een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit de gehele regio van belang.

Het CCBB Groningen-Drenthe heeft de gewoonte om de leden van het classicale college
als contactpersoon te koppelen aan één van de tot het werkgebied behorende voormalige classicale vergaderingen.
Ook is er een beoordelingscommissie bestaande uit leden en oud-leden van het CCBB. Deze beoordelingscommissie heeft als taak om (digitaal, gewoon thuis) de begrotingen en jaarrekeningen van gemeenten en diaconieën uit het werkgebied te beoordelen en daar -zo nodig- over in overleg te gaan met de betreffende gemeente of diaconie. Deze beoordelingscommissie bestaat momenteel uit 12 personen zodat de werkbelasting die deze beoordelingen met zich meebrengt goed gedoseerd is.

U kunt het CCBB Groningen-Drenthe bereiken door een e-mail te sturen naar de voorzitter van het college, de heer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of de beleidsmedewerker ondersteuning CCBB’s, de heer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  Classicale College voor de Visitatie Groningen – Drenthe

Het classicale college voor de visitatie staat de classicale vergadering en de classispredikant bij met advies en bemiddeling bij moeilijkheden; in het bijzonder in en tussen ambtelijke vergaderingen. Dit krijgt vorm en inhoud door middel van het visiteren van gemeenten of ambtelijke vergaderingen, die bijzondere zorg nodig hebben. Deze bemiddeling kan bestaan uit het voeren van overleg, het geven van gevraagd en ongevraagd advies en  het aanbevelen van mediation.

De classispredikant kan dit college vragen om een gemeente of een ambtelijke vergadering te visiteren indien zich moeilijkheden voordoen. Ook kan het college, na overleg met de classispredikant, zelf initiatief nemen voor een visitatie wanneer feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven of een kerkenraad daarom verzoekt.

De voorzitter van het college werkt in teamverband nauw samen met de classispredikant. Zij informeren elkaar over en weer over wat zij bij gemeenten, kerkenraden en predikanten in de classis signaleren. Specifiek indien bijzondere bemoeienis door middel van visitatie is vereist.

Het college voert de visitatie zelfstandig uit naar eigen inzicht en werkwijze.

De rapportage van de visitatie wordt ter kennis gebracht van de classis-predikant en het breed moderamen van de classicale vergadering. Op basis van deze rapportage beslist het breed moderamen - zo nodig - over te nemen maatregelen.

Een andere belangrijke taak van de classicale vergadering is het bevorderen van de ontmoeting van gemeenten. Zo komt de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de presentie en roeping van de kerk in een bepaald gebied tot uitdrukking. Het college voor de visitatie ziet - namens de classicale vergadering - tevens toe op de ontmoeting tussen gemeenten onderling, in het bijzonder door zijn voorzitter.

In het kader van het toezien op de ontmoeting van gemeenten onderhoudt de voorzitter van de visitatie contacten met de (ringen van) gemeenten en laat hij/zij zich op de hoogte stellen van de aard en inhoud van de ontmoetingen. Waar nodig geeft de voorzitter advies over de aanpak daarvan of levert een inhoudelijke bijdrage.

Het college voor Groningen en Drenthe bestaat uit een tiental predikanten en andere (voormalige) ambtsdragers. In contact treden met het classicale college Groningen - Drenthe kan via de voorzitter of  scriba.

Voorzitter: Wouter Bakker. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Scriba: Berend Wiarda. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 Privacyverklaring

 

van de Classis Groningen - Drenthe van de Protestantse kerk in Nederland.

Vastgesteld door het breed moderamen van de classis Groningen – Drenthe op 7 februari 2019


 1 - OVER DEZE PRIVACYVERKLARING

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar classes is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon in de classis Groningen is.

Over de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit lokale gemeenten en 11 regionale classes. De gemeenten en haar diaconieën bezitten rechtspersoonlijkheid. De classes bezitten geen rechtspersoonlijkheid maar zijn afgeleide van de Protestantse Kerk in Nederland die rechtspersoonlijkheid bezit.

 Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

Als betrokkene heeft u het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de classis ervoor dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de classis is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de classis diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in Bijlage 1 onderaan dit document.

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de classis

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels te voldoen heeft de classis de coördinatie van die waarborgen belegd bij een coördinator gegevensbescherming.
Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met:

Coördinator gegevensbescherming Classis Groningen-Drenthe: dhr. A.F. Kolkman, Beeklanden 64, 7761 DM Schoonebeek, e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

 1. Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 1. Het recht op vergetelheid.
  Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving is mogelijk en de classis moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
 1. Recht op inzage.
  Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 1. Recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
 1. Het recht op beperking van de verwerking:
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 1. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming die rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.

 2. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

 3. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de classis via de contactgegevens hierboven vermeld. Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerkorde dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de plaatselijke kerkenraad.

De classis zal vervolgens uw verzoek behandelen. De classis zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de classis een maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De classis zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de classis rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.

2 - VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE

Gezien de werking van de Protestantse Kerk vindt er in de classis een aantal verwerkingen plaats die direct verband houden met de kerkorde. Het gaat om verwerkingen in het kader van de algemene organisatie (bijvoorbeeld verkiezingen/benoeming van ambtsdragers en andere functionarissen). In de onderstaande tabel staat om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is

Classicale vergadering

De classicale vergadering is een ambtelijke vergaderingen die leiding geeft aan de classis. In deze ambtelijke vergaderingen zitten ambtsdragers die daarin verkozen zijn vanuit de tot haar ambtsgebied behorende gemeenten. De gegevens van de leden van de classicale vergadering en van de door haar benoemde adviseurs worden vastgelegd in een register.

Gegevensverwerking:

-        voornaam en naam
-        functie
-        datum van benoeming
-        adres, woonplaats en postcode
-        e-mailadres
-        telefoonnummer
-        IBAN-nummer (indien noodzakelijk voor het functioneren)

Grondslag:

De classis verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en het gerechtvaardigd belang van de kerk om haar ambtelijke structuren vorm te geven naar haar eigen inrichtingsvrijheid.

* Aangesloten gemeenten

De classis verwerkt ook gegevens van de scriba’s en de predikanten/kerkelijk werkers van de gemeenten die onder haar ambtsgebied vallen.

Gegevensverwerking:

-        voor- en achternaam
-        functie
-        naam van de betreffende gemeente
-        adres, woonplaats en postcode
-        e-mailadres
-        telefoonnummer
-        IBAN nummer *indien noodzakelijk voor het functioneren

* Cookie-beleid:

Bij bezoekers van de website van de classis worden geen cookies geplaatst.

* Foto's functionarissen van de classis op de website

 Op onze website staan foto’s van functionarissen van de classis voorzien van onderschrift met naam en kerkelijke functie.

Grondslag:

De classis verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de classis als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.

* Foto’s op website

Op onze website staan foto’s van bezoekers van door de classis georganiseerde activiteiten zonder verder onderschrift. Deze foto’s worden na 6 maanden verwijderd.

Grondslag:

De classis verwerkt foto’ s van bezoekers van een activiteit om een beeld te geven van de classis.

* Gegevens van functionarissen op de website

Op onze website staan gegevens van functionarissen van de classis.

Gegevensverwerking:

 • voor en achternaam;
 • kerkelijke functie;
 • e-mailadres;
 • postadres

Grondslag:

De classis verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de classis als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.

3 - BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen.

 4 - DOORGIFTE AAN ANDEREN

De classis geeft alleen gegevens door aan anderen of derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken.

Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Bijlage 1:

Organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

-        De classis heeft ter coördinatie een coördinator gegevensbescherming aangewezen.

-        De classicale vergadering evalueert het privacybeleid (inclusief de privacyverklaring)

-        Alle vrijwilligers/ambtsdragers/functionarissen van de classis krijgen een bericht over het privacybeleid van de classis, met toezending van de privacyverklaring, ten minste bij intreding in de positie/functie/het ambt.

-        De betrokkenen worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de classis via de website en het beschikbaar stellen van een gedrukt exemplaar van deze privacyverklaring.

-        De bezoekers van de classis worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de classis, met een fysieke uitgave in de gebouwen van de classis en door middel van de website.

-        Binnen de classis is de afspraak dat vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden in een afgezonderde ruimte.

-        Binnen de classis is de afspraak met betrekking tot wachtwoorden waarmee men toegang krijgt tot persoonsgegevens vanuit de classis dat deze elk half jaar worden gewijzigd.
         In die gevallen waarbij toegang wordt verkregen middels een zogenaamde dubbele authenticatie wordt de wijzing van de wachtwoorden beperkt tot eens per jaar.

-        De classis beveiligt gegevens (zowel op de computer, als in een kast) door een wachtwoord op de computer of een slot op de ruimte of kast.

 

Download privacystatement als PDF »»

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Classicaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen (CCB&G)

Elke classis heeft een college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

Wanneer iemand, die lid is van de Protestantse Kerk, het niet eens is met een besluit van de kerkenraad, of een ander kerkelijk lichaam binnen de classis Groningen / Drenthe, kan hij of zij (of met meerdere gemeenteleden samen) bij ons een bezwaar indienen.

Dit bezwaar kunt u schriftelijk of per mail opsturen naar

Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, t.a.v. Dieuwke Jonker, Back Office Kerk & Werk, Postbus 8504, 3503 RM, UTRECHT 

Voorwaarde is wel dat bezwaarde door het besluit in zijn werkelijk belang of in zijn kerkelijke verantwoordelijkheid is getroffen. Ook moet het bezwaarschrift worden ingediend binnen 30 dagen waarop het besluit werd verzonden, of van dat besluit redelijkerwijs kennis genomen kon worden. Een bezwaarschrift moet verder aan de volgende eisen voldoen:

 • naam, woonplaats en de kerkelijke kwaliteit (bv. Lid of ambtsdrager) van de indiener van het bezwaarschrift;
 • dagtekening en handtekening van de indiener van het bezwaarschrift;
 • de concrete vermelding van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de motivering, reden of redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.

Verder buigt het college zich desgewenst over geschillen die zijn ontstaan (ordinantie 12-4).

Wanneer de indiener van een bezwaarschrift daarom vraagt of als het college daar zelf aanleiding voor ziet, wordt een hoorzitting gehouden waarbij de indiener van het bezwaarschrift en het kerkelijk lichaam, dat het bestreden besluit heeft genomen, in elkaars bijzijn worden gehoord. Daarna volgt een uitspraak van het college, waartegen desgewenst beroep kan worden ingesteld bij het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Informatie daarover staat in de uitspraak van het college.