Classicale College voor de Visitatie Groningen – Drenthe

Het classicale college voor de visitatie staat de classicale vergadering en de classispredikant bij met advies en bemiddeling bij moeilijkheden; in het bijzonder in en tussen ambtelijke vergaderingen. Dit krijgt vorm en inhoud door middel van het visiteren van gemeenten of ambtelijke vergaderingen, die bijzondere zorg nodig hebben. Deze bemiddeling kan bestaan uit het voeren van overleg, het geven van gevraagd en ongevraagd advies en  het aanbevelen van mediation.

De classispredikant kan dit college vragen om een gemeente of een ambtelijke vergadering te visiteren indien zich moeilijkheden voordoen. Ook kan het college, na overleg met de classispredikant, zelf initiatief nemen voor een visitatie wanneer feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven of een kerkenraad daarom verzoekt.

De voorzitter van het college werkt in teamverband nauw samen met de classispredikant. Zij informeren elkaar over en weer over wat zij bij gemeenten, kerkenraden en predikanten in de classis signaleren. Specifiek indien bijzondere bemoeienis door middel van visitatie is vereist.

Het college voert de visitatie zelfstandig uit naar eigen inzicht en werkwijze.

De rapportage van de visitatie wordt ter kennis gebracht van de classis-predikant en het breed moderamen van de classicale vergadering. Op basis van deze rapportage beslist het breed moderamen - zo nodig - over te nemen maatregelen.

Een andere belangrijke taak van de classicale vergadering is het bevorderen van de ontmoeting van gemeenten. Zo komt de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de presentie en roeping van de kerk in een bepaald gebied tot uitdrukking. Het college voor de visitatie ziet - namens de classicale vergadering - tevens toe op de ontmoeting tussen gemeenten onderling, in het bijzonder door zijn voorzitter.

In het kader van het toezien op de ontmoeting van gemeenten onderhoudt de voorzitter van de visitatie contacten met de (ringen van) gemeenten en laat hij/zij zich op de hoogte stellen van de aard en inhoud van de ontmoetingen. Waar nodig geeft de voorzitter advies over de aanpak daarvan of levert een inhoudelijke bijdrage.

Het college voor Groningen en Drenthe bestaat uit een tiental predikanten en andere (voormalige) ambtsdragers. In contact treden met het classicale college Groningen - Drenthe kan via de voorzitter of  scriba.

Voorzitter: Wouter Bakker. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Scriba: Berend Wiarda. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.