Verkiezingsregeling Classicale Vergadering

Verkiezingsregeling van de classicale vergadering van Groningen - Drenthe zoals bedoeld in art. 1 GRVCV en ovb. 88a

Artikel 1      Samenstelling CV: verkozen leden

De CV bestaat uit in totaal 27 door de kerkenraden verkozen leden, volgens onderstaand schema:

Ring Groningen 3 Ring Assen 3
Ring Noord Oost Groningen 3 Ring Emmen 3
Ring Oost Groningen 3 Ring Hoogeveen 3
Ring Winsum 3 Ring Zuid West Drenthe 3
Ring Westerkwartier 3    
De Evangelisch-Lutherse gemeenten binnen de classis 1    
Totaal 28    

Artikel 2      Zittingstermijn

De zittingstermijn voor leden van de CV is vijf jaar. Een lid van de CV kan één maal voor een termijn van vijf jaar worden herkozen.

Artikel 3      Kiesrecht

Elke (wijk)kerkenraad in de classis heeft het recht één stem uit te brengen in de verkiezing van de leden van de CV.

Artikel 4      Regels voor het stemmen

Indien de kerkenraden in de ring daaraan - op de in de GRVCV beschreven wijze- de voorkeur hebben gegeven geschiedt de verkiezing in die ring in een vergadering van afgevaardigden van de kerkenraden.
Anders geschiedt stemming per brief of email.

Artikel 5      Het rooster

Elk jaar treedt ten naaste bij een vijfde van het aantal leden van de CV af, zoals nader bepaald in het rooster dat het moderamen van de CV opstelt.
Tekst ord. 4-14-3, eerste volzin
Van de classicale vergadering maken ten minste drie predikanten, twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen deel uit.

Artikel 6      Aanbevelingen

 1.  Voor 1 juli van elk jaar nodigt het BMCV de betrokken kerkenraden uit om vóór 1 oktober schriftelijk en ondertekend bij het moderamen aanbevelingen in te dienen van personen uit de         betrokken ring die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen. Bij de aanbevelingen wordt het ambt van de betrokkenen vermeld.
 2.  Indien het aftredende lid van de CV voor herverkiezing in aanmerking komt, deelt het BMCV dit aan de kerkenraden in de betrokken ring mee.
 3.  Het BMCV is, met het oog op het bepaalde in ord. 4-14-3, bevoegd bij het verzoek aan de kerkenraden in een bepaalde ring te vragen om zich bij de in te dienen aanbevelingen te beperken tot personen die staan in het ambt van predikant, dan wel ouderling, dan wel ouderling-kerkrentmeester dan wel diaken, of die bereid zijn zich in het betreffende ambt te laten bevestigen.

Artikel 7      De verkiezing

 1.  De CV neemt kennis van de ingediende aanbevelingen.
 2.  Als het aantal namen van degenen die zijn aanbevolen door de kerkenraden uit een bepaalde ring niet groter is dan het aantal vacatures voor leden vanuit de betrokken ring, verklaart de CV degenen die zijn aanbevolen verkozen.
 3. Als het aantal namen van degenen die zijn aanbevolen door de kerkenraden uit een bepaalde ring groter is dan het aantal vacatures voor leden vanuit de betrokken ring, stelt de CV voor de betrokken ring een of meer dubbeltallen vast. Zij bevordert daarbij naar vermogen een evenwichtige samenstelling van de CV qua ambten, leeftijd en sekse.
 4. De kerkenraden binnen de betrokken ring brengen in november schriftelijk hun stem uit. Indien de stemmen staken, beslist het lot.
 5. Indien de meerderheid van de kerkenraden in een bepaalde ring daarmee desgevraagd instemt, vindt de verkiezing, in afwijking van het onder 4 bepaalde, plaats in een vergadering van afgevaardigden van de betrokken kerkenraden. In dat geval stelt het BMCV de kieslijst vast met de namen van allen die vanuit de betrokken ring zijn aanbevolen. Per vacature brengt elke kerkenraad per stemronde maximaal één stem uit.
 6. Indien vanuit een ring geen aanbevelingen zijn binnengekomen, is de CV bevoegd een van de volgende maatregelen te nemen:
  1. de vacature te laten voortbestaan,
  2. indien mogelijk, het betrokken aftredende lid te verkiezen voor een tweede en laatste termijn van vijf jaar, of
  3. voor een andere ring alsnog een extra dubbeltal op te stellen.
 7. Het BMCV stelt de uitslag van de verkiezing vast, benoemt degenen die verkozen zijn, en doet daarvan mededeling aan de betrokken kerkenraden en aan degenen die verkozen zijn.
 8. Zij die zijn verkozen geven uiterlijk twee weken nadat zij in kennis zijn gesteld van hun verkiezing schriftelijk, per brief of e-mail, bericht aan het BMCV of zij deze verkiezing aanvaarden.

Zie voor zaken die met deze verkiezingsregeling te maken hebben, zoals

 • de positie van evangelisch-lutherse gemeenten
 • hoe om te gaan met tussentijdse vacatures;
 • bezwaren tegen de verkiezingsprocedure;
 • de overgang van samenstelling die de classis heeft vanaf 1 mei 2018 naar de samenstelling die deze heeft volgens ord. 4-14-1 en de GRVCV de GRVCV en de daarbij behorende overgangsbepaling.

Lijst met afkortingen

BMCV:   breed moderamen van de classicale vergadering
CV:          classicale vergadering
EL-          gemeenten: evangelisch-lutherse gemeenten
HR:         huishoudelijke regeling
GRVCV:  generale regeling verkiezingen classicale vergadering
ovb:        overgangsbepaling

Versie: april 2018.

Download de Verkiezingsregeling als PDF»»