Huishoudelijk reglement Classis Groningen

Huishoudelijk Reglement Classicale Vergadering (CV) Groningen-Drenthe

Artikel 1   Samenstelling Classicale Vergadering

 1. Leden
  De CV bestaat uit verkozen leden en uit overige leden en wel als volgt:.
  Verkozen leden               27 (zie de aangehechte verkiezingsregeling)
  Evangelisch-luthers lid      1
  Benoemd:                        1 (classispredikant)
  Overige leden:                 geen
  Totaal aantal stemgerechtigde leden: 29

 2. Adviseurs
  Aan de vergaderingen van de CV nemen als vaste adviseurs deel:

  - de afgevaardigden naar de generale synode (indien deze afgevaardigde(n) lid is/zijn van de CV is/zijn deze(n)niet tevens adviseur)
  - de voorzitter van het classicale college voor de visitatie. 

Artikel 2   Het moderamen

 1. De CV heeft een moderamen, dat bestaat uit de preses, de scriba, de classispredikant en een assessor met adviserende stem.
 2. De preses kan ook worden gekozen uit de ambtsdragers van de classis. Hij heeft in dat geval in de CV een adviserende stem, in het BMCV een gewone stem.
 3. De scriba kan ook worden gekozen uit de ambtsdragers van de classis. Hij/zij heeft dan in de CV een adviserende stem, in het BMCV een gewone stem. 

Artikel 3   Het breed moderamen (BMCV)

 1. Het BMCV is het moderamen plus 3 leden van de CV.
 2. De CV kiest onder leiding van de (aftredende) preses uit haar midden de leden van het BMCV om de twee jaar.
 3. De leden van het BMCV zijn herkiesbaar zolang zij deel uitmaken van de CV.(de artikelleden 2 en 3 gelden niet voor de classispredikant)
 4. Het BMCV heeft de volgende adviseurs:
  - de voorzitter van het classicale college voor de visitatie.
  - De voorzitter van het classicale college voor de behandeling van beheerszaken. 

Artikel 4   De werkwijze

 1. De vergaderingen van de CV zijn openbaar, tenzij zij besluit een zaak in beslotenheid te behandelen. De vergaderingen van het BMCV en het moderamen zijn niet openbaar.
 2. De CV komt in de regel drie maal per jaar bijeen, in principe in de maanden april, september en november.
  Voorts komt zij bijeen in buitengewone zitting op verzoek van ten minste een tiende deel van de kerkenraden uit de classis of vijf leden van de CV dan wel op verzoek van de generale synode, en wel binnen zes weken nadat het verzoek is ontvangen.
 3. Bij het considereren over vragen van belijden en kerkorde nodigt de CV de kerkenraden uit een ambtsdrager te sturen om met adviserende stem aan de beraadslagingen deel te nemen.
 4. De CV kan een bijeenkomst van ambtsdragers uit de classis bijeenroepen ter bespreking van voor de kerk belangrijke vraagstukken; de bijeengekomen ambtsdragers kunnen hierover een advies uitbrengen aan de CV.
 5. De leden tekenen de presentielijst, die de basis vormt voor het appèl nominaal.
 6. Aan het begin van de vergadering stelt de door(het breed moderamen opgestelde agenda vast.
 7. De preses leidt de vergadering van de CV. Bij diens ontstentenis neemt de assessor deze taak over.
 8. De scriba zorgt voor tijdige publicatie van datum, plaats en voorlopige agenda van de belegde vergaderingen van de CV en die van het BMCV.
  Hij stelt hiervan ook de adviseurs en andere personen in kennis die ter vergadering aanwezig dienen te zijn, voor zover zij niet tot de leden behoren.
  De scriba draagt zorg voor de notulen van de vergaderingen van de CV en voert –waar nodig samen met de preses of de classispredikant - de correspondentie die uit de besluiten en benoemingen van (het BM van) de CV voortvloeit.
 9. De vergaderstukken worden zo mogelijk:
  - twee weken voor de vergadering van de CV
  - één week voor de vergadering van het BMCV
  de agenda van de CV wordt zo mogelijk twee weken voor de vergadering aan de scriba’s en de gemeente predikanten toegezonden, waarbij relevante stukken kunnen worden opgevraagd.
  De scriba draagt tevens zorg voor het archief van de CV.
 10. De CV kan, met het oog op de hoeveelheid taken, op voordracht van het BMCV, een tweede scriba (eventueel: actuarius) benoemen die een deel van de taken van de scriba op zich neemt.
  Wanneer de tweede scriba/actuarius geen verkozen lid is van de CV is het bepaalde inzake de zittingstermijn op hem niet van toepassing. De tweede scriba/actuarius heeft in de vergaderingen van de CV en haar (breed) moderamen een adviserende stem.
  Wanneer de CV hiertoe besluit wordt de wijze waarop de taken worden verdeeld aan de CV en aan de tot de classis behorende (wijk)gemeenten bekend gemaakt.
 11. De CV en het BMCV laten zich in hun arbeid bijstaan door de navolgende commissies van bijstand:
  1. Financiële commissie
  2. Algemene Financieel commissie Regionale fondsen (AFC-regionale fondsen)
  3. Provinciale werkgroep Kerk en Israël
  4. Regionaal Diaconaal Fonds
   Deze commissies ontvangen van de CV een welomschreven opdracht waaraan zij gebonden zijn. Zij brengen van hun werkzaamheden jaarlijks verslag uit aan de CV, en zijn gebonden aan het budget dat de CV hen heeft toegekend. Bij dreigende overschrijding overleggen zij met de financiële commissie.
 12. De CV hebben een speciale relatie met de provinciale Raad van Kerken. 

Artikel 5   Besluitvorming

De besluitvorming geschiedt overeenkomstig het bepaalde in ord. 4-5. 

Artikel 6   De ringen van gemeenten

 1. Het BMCV brengt alle (wijk)gemeenten in de classis samen in ringen van gemeenten. Het BMCV kan op verzoek van een aantal kerkenraden de betrokken gemeenten samenbrengen in een nieuwe ring.
 2. De classis Groningen - Drenthe bestaat uit de navolgende ringen van gemeenten:
  Groningen, Noordoost Groningen, Oost Groningen, Winsum, Westerkwartier
  Assen, Emmen (Zuidoost Drenthe), Hoogeveen, Zuid West Drenthe.
 3. De ring brengt jaarlijks verslag uit aan de CV van zijn werkzaamheden. In dit verslag is opgenomen een verantwoording van de inkomsten en uitgaven van de ring.
  Tenminste eenmaal per jaar worden in aanwezigheid van (de voorzitter van) het classicale college voor de visitatie het functioneren van de ringen in het BMCV aan de orde gesteld, aan de hand van verslag van de ringen van hun werkzaamheden.
  De leden van de CV onderhouden contact met de ring, waaruit zij afkomstig zijn.
 4. De ring van gemeenten maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt geregeld: de samenstelling van de ring, de taken, de taakverdeling, de relaties, de financiën en het opstellen van het jaarlijkse verslag van de werkzaamheden. Deze regeling wordt ter kennis gebracht van de CV
 5. De kosten van de ring worden gezamenlijk gedragen door de gemeenten van een ring. 

Artikel 7   De werkgemeenschappen van predikanten

 1. Ten behoeve van de predikanten die werkzaam of woonachtig zijn binnen één of meerdere ring(en) stelt het BMCV de volgende werkgemeenschappen in (zie bijlage).
 2. De werkgemeenschap treft een regeling voor zijn werkzaamheden waarin in elk geval zijn geregeld de leiding van de werkgemeenschap en de zorg voor het regelen van de bijeenkomsten. De regeling wordt ter kennis gebracht van het BMCV.
 3. Aan de voorzitter van de werkgemeenschap is opgedragen indien nodig te bemiddelen tussen een vacante (wijk)gemeente en de predikanten van de werkgemeenschap ten behoeve van de aanwijzing van een consulent in situaties zoals bepaald in ord. 4-12-1.
 4. De kosten die een werkgemeenschap maakt zijn onderdeel van de kosten van de CV. De werkgemeenschap blijft binnen het door de CV toegekende budget en overlegt bij dreigende overschrijding met de financiële commissie. 

Artikel 9   De financiën

 1. De financiële administratie is ondergebracht bij de door de classicale vergadering benoemde penningmeester.
 2. Het BMCV draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn.
 3. De CV laat zich voor de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de classis bijstaan door de financiële commissie van de CV, bestaande uit 3 leden.
 4. De leden van deze commissie worden benoemd door de CV. Zij worden benoemd voor de tijd van vier jaar. Zij kunnen eenmaal voor een aansluitende periode van vier jaar worden herbenoemd. De CV wijst de voorzitter, secretaris en penningmeester aan.
 5. De commissie werkt in overleg met en in verantwoording aan de CV. De commissie ziet toe aan haar toevertrouwde zorg m.b.t. de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de classis en blijft daarbij binnen de grenzen van de door de CV vastgestelde begroting.
 6. De CV en het BMCV nemen geen beslissingen waaraan voor de classis financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien, dan na overleg met de financiële commissie van de CV.
  De classis gaat alleen financiële verplichtingen aan, indien zij, blijkens een verklaring van het classicale college voor de behandeling van beheerszaken in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
 7. De financiële commissie pleegt elk jaar met het BMCV en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de classis overleg over de begroting van het komende kalenderjaar.
 8. De financiële commissie legt elk jaar in de laatste bijeenkomst van het jaar een ontwerpbegroting voor van de inkomsten en uitgaven van het komende jaar. De CV stelt deze begroting vast.
 9. De financiële commissie legt elk jaar vóór 1 mei de ontwerpjaarrekening over het laatst verlopen kalenderjaar aan de CV voor. In de ontwerpjaarrekening is een overzicht opgenomen van de inkomsten en uitgaven van de werkgemeenschappen.
  De CV stelt deze jaarrekening vast, hetgeen strekt tot decharge van de financiële commissie inzake het door deze gevoerde beheer, tenzij de CV een voorbehoud maakt.
 10. Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekening de financiële administratie van de classis gecontroleerd door een door het BMCV aan te wijzen certificerend accountant of door twee andere onafhankelijke deskundigen.
 11. Elk jaar vóór 15 december legt de CV de begroting voor het komende kalenderjaar, en elk jaar vóór 15 juni legt zij de jaarrekening over het laatst verlopen kalenderjaar met het rapport van de gehouden controle voor aan het classicale college voor de behandeling van beheerszaken.

Artikel 10 De rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging

De classis heeft rechtspersoonlijkheid. Zij wordt vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de CV tezamen. Het BMCV wijst voor elk van beiden een plaatsvervanger aan.

Artikel 11 Slotbepaling

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de CV.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de CV Groningen – Drenthe d.d. 20 september 2018

 H.A. van Dijk                   N.A. Becht

 Preses                             scriba
_________________________________

  Bijlage:

Algemene Financiële Commissie Regionale Fondsen(artikel 4.11)

 1. De classicale vergadering heeft een Algemene Financiële Commissie Regionale Fondsen, die optreedt als adviesorgaan die optreed van de classis. 
 1. De generale synode draagt zorg voor de administratie en het beheer van regionale fondsen conform het bepaalde in overgangsbepalingen 245 en 246.

 2. Op basis van de nadere afspraken die hieromtrent in het besturenoverleg zijn gemaakt berust de zeggenschap over de besteding van de in dit artikel bedoelde middelen bij de classis. 
 1. De classis stelt voor de uitvoering van lid 2 en 3 een Algemene Financiële Commissie (AFC-Regionale fondsen) in volgens het bepaalde in artikel 4.11b van het huishoudelijk reglement. Deze commissie bestaat uit tenminste 4 leden waarvan 1 lid is van de classis. 
 1. De in het vorige lid genoemde commissie besteedt de middelen die uit dit ‘fonds’ beschikbaar zijn met inachtneming van de in een protocol geformuleerde criteria. Dit protocol is gehecht aan deze regeling. 
 1. Wanneer feiten en/of omstandigheden daartoe aanleiding geven kunnen de classis deze commissie opheffen.

 Criteria voor toekenning subsidie uit het Regionale fondsen.

Verzoeken om subsidie aan de classis kunnen worden gedaan als het project binnen het gebied Groningen en/of Drenthe wordt uitgevoerd of een regionale uitstraling heeft. Het verzoek wordt getoetst aan de hand van onderstaande 10 criteria/regels: 

 1. Het project heeft een maatschappelijke betekenis en op enigerlei wijze een protestantse signatuur of beoogt vanuit Protestantse kerken in Groningen en Drenthe naar ratio met andere kerkgemeenschappen de oecumene te ondersteunen. 
 1. Het project heeft een aanwijsbare relatie met Protestantse kerkenwerk: diaconaal Missionair. Vormend en toerustend. Oecumenisch of op algemeen en bestuurlijk terrein van de kerk. 
 1. Het project mag rekenen op draagvlak vanuit de gemeenten en kerkelijke organen. 
 1. Het project kan gemeenschap vormend en vernieuwend werken en gaat vooral uit van de inzet van vrijwilligers en wordt daardoor gedragen. 
 1. De aanvraag geeft inzicht in aantal te bedienen cliënten. 
 1. Bij de aanvraag is een transparant jaarplan/begroting gevoegd. 
 1. Er zijn ook aanwijsbare andere bronnen van inkomsten en/of subsidies. 
 1. De mate van kwetsbaarheid van een project bij het stoppen van d subsidie door het CRO is inzichtelijk. 
 1. De mogelijkheid van zowel eenmalige projecten en projecten met een garantie/doorloop van telkenmale maximaal 5 jaar. 
 1. Als verantwoording van de ontvangen gelden wordt jaarlijks in een financiële verantwoording met onderbouwing voorzien. 
 1. Personeelskosten komen niet voor subsidie in aanmerking.

 Vastgesteld in de vergadering van de classis van 15 mei 2018.
__________________________________________________

   Bijlage

De werkgemeenschappen van predikanten, artikel 7.1

De classis Groningen - Drenthe heeft de navolgende werkgemeenschappen van predikanten:

 Ring Groningen:

 • Gorecht
 • Groningen

 Ring Noordoost Groningen:                           

 • Noordoost Groningen

 Ring Oost Groningen:                                   

 • Oost Groningen Noord                                                                           
 • Oost Groningen Zuid

 Ring Westerkwartier                                     

 • Westerkwartier

 Ring Winsum                                                   

 • Winsum

 Ring Assen                                                       

 • Assen                                                                           
 • Gieten

 Ring Emmen                                                    

 • werkgemeenschap 1                                                                           
 • Werkgemeenschap 2                                                                           
 • Werkgemeenschap 3

 Ring Hoogeveen                                             

 • Hoogeveen

 Ring Zuidwest Drenthe           

 • Beilen – Diever                                                                           
 • Meppel

Download het Huishoudelijk reglement met bijlagen als PDF»»