Classicaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen (CCB&G)

Elke classis heeft een college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

Wanneer iemand, die lid is van de Protestantse Kerk, het niet eens is met een besluit van de kerkenraad, of een ander kerkelijk lichaam binnen de classis Groningen / Drenthe, kan hij of zij (of met meerdere gemeenteleden samen) bij ons een bezwaar indienen.

Dit bezwaar kunt u schriftelijk of per mail opsturen naar

Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, t.a.v. Dieuwke Jonker, Back Office Kerk & Werk, Postbus 8504, 3503 RM, UTRECHT 

Voorwaarde is wel dat bezwaarde door het besluit in zijn werkelijk belang of in zijn kerkelijke verantwoordelijkheid is getroffen. Ook moet het bezwaarschrift worden ingediend binnen 30 dagen waarop het besluit werd verzonden, of van dat besluit redelijkerwijs kennis genomen kon worden. Een bezwaarschrift moet verder aan de volgende eisen voldoen:

  • naam, woonplaats en de kerkelijke kwaliteit (bv. Lid of ambtsdrager) van de indiener van het bezwaarschrift;
  • dagtekening en handtekening van de indiener van het bezwaarschrift;
  • de concrete vermelding van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de motivering, reden of redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.

Verder buigt het college zich desgewenst over geschillen die zijn ontstaan (ordinantie 12-4).

Wanneer de indiener van een bezwaarschrift daarom vraagt of als het college daar zelf aanleiding voor ziet, wordt een hoorzitting gehouden waarbij de indiener van het bezwaarschrift en het kerkelijk lichaam, dat het bestreden besluit heeft genomen, in elkaars bijzijn worden gehoord. Daarna volgt een uitspraak van het college, waartegen desgewenst beroep kan worden ingesteld bij het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Informatie daarover staat in de uitspraak van het college.