Verbinding.

'Leve de classis'

door: Jochem Abbes, ds. Wouter Bakker, Bert Kolkman

Bovenstaande is de titel van het handboek voor de classicale vergaderingen, een interessant document voor iedereen die geïnteresseerd is in alle details van ons kerkelijk bestuur. Maar hoe zit het eigenlijk met uw eigen classis, wat gebeurt er in (kerkelijk) Groningen en Drenthe? De classis is meer dan alleen maar regeltjes, toezicht en het in stand houden van classicale colleges. Ze wil u als protestantse kerken juist ondersteunen bij uw werk in de gemeente.

In de voorbereiding van de opschaling van negen classes naar één classis voor de provincies Groningen en Drenthe was een veel gehoorde opmerking: “de classis is nu al een ver-van-mijn-bed-show; hoe moet het dan gaan met die hele grote classis?” Communicatie met de plaatselijke kerkenraden en gemeenteleden is dan ook van groot belang.

Deze uitgave is een van de middelen die het breed moderamen inzet om de banden met de plaatselijke gemeenten te versterken en te laten zien dat de classis op diverse wijzen ondersteuning kan bieden. Ook wil de classis graag doorgeefluik zijn van plaatselijke initiatieven die ook weer voor anderen van betekenis
kunnen zijn. In dit blad staan een paar voorbeelden, zoals de bijeenkomsten van de Ring Westerkwartier (p. 13), de activiteiten in coronatijd van missionair centrum Het Pand in Groningen (p. 14) en een ‘hoorcommissie’ van gemeenteleden die een kijkje in andere kerkelijke keukens namen (p. 22).

Het is de bedoeling jaarlijks dit blad, van en voor de classis, uit te geven. Dit is het eerste nummer en de werkgroep communicatie hoort graag uw reactie op de publicatie: wat heeft u gemist? Kunt u als kerkenraad iets met de onderwerpen? Communicatie is tweerichtingsverkeer het blijft niet bij dit blad alleen of
de straks vernieuwde website. U kunt natuurlijk altijd via de scriba uw vragen, opmerkingen en ideeën aan de classis voorleggen.

De Werkgroep wenst u veel leesplezier.

Download hier de eerste utgave van 'VERBINDING' in PDF

Kerk zijn in tijd van het Corona-virus

14 januari 2021

Verlenging van de Lockdown (Nieuwsbrief van de Classis)

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Groningen-Drenthe,
Onze regering heeft deze week aangegeven dat de verspreiding van het coronavirus nog altijd reden geeft tot grote behoedzaamheid. Daarom blijven de beperkingen zoals die sinds de afgelopen maand golden ook voor de komende weken van kracht. Met name de verwachte toename van besmettingen met de zogenaamde Britse mutatie van het virus, dat een hogere besmettelijkheid heeft, geeft reden tot grote voorzichtigheid.
Download hier de volledige nieuwsbrief »»


18 december 2020

Kerst vieren in Coronatijd (nieuwsbrief)

Afgelopen maandag heeft de minister-president allen in Nederland opgeroepen zich zoveel mogelijk te onthouden van fysieke sociale contacten en zo min mogelijk te reizen. Voor de kerken zijn er vooralsnog geen specifieke maatregelen afgekondigd. Wel doen overheid en samenleving een dringend beroep op de kerken zich aan te sluiten bij de beperkende maatregelen die voor de meeste overige sectoren in onze samenleving ook gelden.
Download hier de volledige nieuwsbrief »»


7 augustus 2020

VIERINGEN SEPTEMBER 2020

Vanaf 1 juni zijn een aantal gemeenten begonnen met vieren, waarbij maximaal 30 mensen aanwezig mochten zijn en met een systeem van opgeven en aanmelden kon dat in de handworden gehouden. De praktijk was dat er maar weinig mensen zich meldden en het maximale aantal vaak niet werd gehaald. Andere gemeenten zijn doorgegaan met online vieringen.
Vanaf 1 juli ontstond er meer ruimte en in de loop van de tijd werd het in grote kerken met goede ventilatie ook mogelijk om iets te zingen. Er zijn gemeenten die van deze ruimte gebruik hebben gemaakt, maar veel gemeenten hebben gewacht. In september zullen vrijwel alle gemeenten weer gaan vieren. Hoe dat precies in zijn werk gaat vind u op de website van uw gemeente en zal voor iedere gemeente misschien net een beetje anders zijn: aanmelden, omdat de ruimte te klein is voor alle gemeenteleden of verschillende vieringen; wordt er gezongen of niet; hoe gaat dat in de kerk zelf, met in- en uitgaan en naar je plaats gaan. Iedere gemeente organiseert het zodanig dat de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden en aan alle maatregelen kan worden voldaan. Ik merk dat kerkenraden en kosters hier bijzonder zorgvuldig mee omgaan en het veilig kunnen houden.
Dus: kijk op de website van je eigen gemeente en doe weer mee.

Jan Hommes, classispredikant


7 augustus 2020 Inventarisatie vieringen in Corona-tijd (Update)

De door de scriba gemaakte en telkens geupdate inventarisatie hoe en of er in de gemeenten binnen de classis op de zondagen gedurende de duur van gesloten kerken vieringen plaatsvinden, is verwijderd. Voor vragen over de vieringen in uw gemeente verwijzen wij naar de website van uw eigen gemeente. Indien uw eigen gemeente geen website heeft neem dan contact op met de scriba van uw gemeente. 


8 december 2020

Classispredikanten organiseren geloofsgesprek over coronacrisis
Wat heeft de belijdenis ‘Wij geloven in één God’ ons te zeggen tijdens de coronacrisis? Waar kan je God herkennen bij de indringende ervaringen die maandenlang onze samenleving en het kerkelijk leven ontwrichten? Over die vragen schreven een aantal classispredikanten een brochure en organiseren ze digitale ontmoetingen.
Lees meer »»


 17 november 2020

Oproep aan kerken en geloofsgemeenschappen
De situatie van kwetsbare vluchtelingen op Lesbos blijft ons bezig houden. We kunnen en mogen niet wegkijken, zeker niet in de periode van Advent, waarin we de komst van het Kind van de vrede verwachten.
Lees meer »»


13 november 2020

Begroting 2021
De begroting van de classis en van het Classicaal Diaconbaal Fonds voor het jaar 2021 vindt u bij de downloads 'Financien' »».


13 november 2020

Procedure bij het beroepingswerk
Regelmatig wordt zowel het breed moderamen van de classis als het CCBB geconfronteerd met de onbekendheid van de procedure die gevolgd dient te worden bij het beroepingswerk. Met dit artikel schetst het breed moderamen de procedure die gevolgd dient te worden bij invullen van een predikantsvacature.
Download hier het volledige artikel (PDF)»» 


21 oktober 2020

Christiaan Dekker, diaconaal consulent Groningen – Drenthe
Christiaan Dekker is per 1 november benoemd tot diaconaal consulent voor de classis Groningen - Drenthe van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
Lees meer »»


28 september 2020

Het eerste nummer van het Classisblad 'VERBINDING' is vandaag verschenen. Lees meer »» 


3 juli 2020

Terugblik op de webinars voor kerkenraadsleden.
Op 30 juni en 2 juli vonden er Webinars plaats over de gevolgen van de Coronacrisis on de de titel "Onze gemee nte in de anderhalve-meter-samenleving".
Via onderstaande links kunt kunt u lezen welke onderwerpen er aan de orde zijn geweest en en/of op YouTube terug kijken naar de avonden.
Terugblik in PDF downloaden »»
Terugkijken via YouTube »»


24 maart 2020

Interview met ds. Jan Hommes zoals opgenomen in het kerkblad 'Drieluik' van Nijeveen/Kolderveen.
Download het interview »»


22 februari 2020

Vacature lid van de Classicale Commissie voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van de Classis Groningen.
Meer informatie »»


 


Nieuwsbrieven Classispredikant


18 december 2020

Nieuwsbrief Kerst 2020 van classis-predikant Jan Hommes.
Download de nieuwsbrief »» 


20 oktober 2020

Nieuwsbrief herfst 2020 van classis-predikant Jan Hommes.
Download de nieuwsbrief »» 


 10 juli 2020

Nieuwsbrief zomer 2020 van classis-predikant Jan Hommes.
Download de nieuwsbrief »»


4 mei 2020

Nieuwsbrief mei van de classispredikant ds. Jan Hommes
Download de nieuwsbrief »»


8 april 2020

Paas Nieuwsbrief van ds. Jan Hommes, classispredikant
Download de nieuwsbrief »»